Historia

Celem powstania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” było zintegrowanie działań różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw na rzecz rozwoju regionu. W grudniu 2002 roku powstała inicjatywa o nazwie Grupa Partnerska „Krzemienny Krąg”. Inicjatorami grupy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” oraz Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Grupa Partnerska była zarysem obecnego Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”. W czerwcu 2003 r. chęć przystąpienia do Grupy Partnerskiej złożyło 25 podmiotów reprezentujących trzy sektory – publiczny, gospodarczy i społeczny, obejmujące swoim działaniem trzy powiaty – ostrowiecki i opatowski z województwa świętokrzyskiego oraz lipski z województwa mazowieckiego.

Działania zostały ukierunkowane na wypracowanie lokalnego programu zmierzającego do poprawy jakości życia mieszkańców zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Działania odbywały się w czterech strefach: gospodarki lokalnej, ochrony środowiska, oświaty i turystyki. Objęły dziesięć gmin: Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą (powiat lipski, województwo mazowieckie) oraz Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów i Ostrowiec Świętokrzyski (powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie).

Do 2006 roku Grupa Partnerska funkcjonowała opierając się na nieformalnej strukturze – deklaracji oświadczenia woli o chęci uczestnictwa w tej inicjatywie
i przestrzegania zasad z niej wynikających. Przystąpienie do realizacji Pilotażowego Programu LEADER+ (schemat I) pozwoliło powołać 12 maja 2006 r. Fundację „Partnerstwo Krzemienny Krąg”. Z zaangażowania członków i ich prac powstał dokument Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach działalności odbywały się badania ankietowe, warsztaty, seminaria i konferencje w każdej z gmin należących do Fundacji. Schemat II zakładał realizację trzech bloków tematycznych, przyczyniających się do zbudowania stabilnego partnerstwa. Pierwszym z nich było zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii, którego celem było podniesienie konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich poprzez szkolenia, opracowywanie inwentaryzacji, analiz czy ekspertyz. Drugim blokiem była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez szkolenia, opracowywanie inwentaryzacji, analiz, ekspertyz, prowadzenie działalności promocyjnych i wsparcia doradczego. Natomiast trzeci blok promował wymianę i nabywanie doświadczeń poprzez organizację wizyt studyjnych w kraju i za granicą.

29 września 2008 r. Fundacja „Partnerstwo Krzemienny Krąg” zmieniła formę prawną i nazwę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.
30 grudnia 2009 roku do Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” przystąpiła Gmina Rzeczniów. Obecne członkostwo gmin składa się z następujących jednostek samorządowych: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą.

mapa

Powierzchnia LGD „Krzemienny Krąg” – 1 064 km2.
Na dzień 31.12.2013 r. obszar LGD „Krzemienny Krąg” zamieszkiwało 64 887 osób.