LOWES we Włoszczowie

Nazwa projektu: „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”
Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.10.2015
Wartość projektu: 1 968 118,41 zł.

Projekt „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” współfinansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”. Realizowany w Partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku oraz Fundacją PEStka z Kielc, swym zasięgiem obejmował powiaty włoszczowski i jędrzejowski. Głównym celem projektu było wzmocnienie PES i pobudzenie powstawania nowych inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej poprzez ich kompleksowe wsparcie merytoryczne.

Adresatami przedmiotowego projektu były:

  • osoby fizyczne mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego, zainteresowane zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych – dla nich przewidziane były szkolenia i doradztwo z zakresu zasad zakładania i prowadzenia PES,
  • podmioty ekonomii społecznej, mające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie powiatu włoszczowskiego lub jędrzejowskiego – do nich adresowane były szkolenia z zarządzania i ekonomizacji PES, doradztwo w zakresie prawa, księgowości i biznesu, a także usługi marketingowe, księgowe i prawne oraz opieka Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej i mentoring,
  • jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy społecznej z terenu powiatów włoszczowskiego i jędrzejowskiego, które wspólnie z podmiotami ekonomii społecznej zawiązywały lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

W celu realizacji projektu wynajęto, zaadoptowano i wyposażono pomieszczenia Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) położonego na terenie miejscowości Włoszczowa.