Nabory

Dodano 13 sierpnia

Informacja dotycząca ponownego rozstrzygnięcia w sprawie protestów złożonych w Naborze 1/2021
do wniosków: Nr 2021/1/5, 2021/1/10, 2021/1/15.

Informujemy, że w wyniku ponownego rozpatrzenia protestów złożonych w ramach Naboru 1/2021, we wszystkich trzech omawianych wnioskach: Nr 2021/1/5, 2021/1/10 i 2021/1/15, do których oceny złożono protesty, Rada Programowa LGD pozostawiła oceny na poprzednim poziomie, tym samym rozpatrując protesty negatywnie. W związku z powyższym lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia pozostaje bez zmian.

Protokół


Dodano 1 lipca

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia w sprawie protestów złożonych w Naborze 1/2021
do wniosków: Nr 2021/1/5, 2021/1/10, 2021/1/15.

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia protestów złożonych w ramach Naboru 1/2021,   we wszystkich trzech omawianych wnioskach: Nr 2021/1/5, 2021/1/10 i 2021/1/15,  do których oceny złożono protesty, Rada Programowa LGD  pozostawiła oceny na poprzednim poziomie tym samym rozpatrując protesty negatywnie. W związku z powyższym lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia pozostaje bez zmian.

Protokół z posiedzenia Rady 15.06.2021


Dodano 14 czerwca 2021

Informacja dot. operacji własnej nr 1/OW/2021/1 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg
informuje, że do dnia 10.06.2021 roku żaden podmiot (inny niż LGD)
nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”,
w ramach przedsięwzięcia: 1.1.11 Świętokrzyskie Święto Pszczoły.

1. Protokół z posiedzenia Rady
2. Rejestr interesów członków
3. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia
4. Lista zespołu oceniającego
5. Ocena i wybór wniosku operacji własnej


Dodano 24 maja 2021

Wyniki naboru nr 1/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi
na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”
w terminie od 17.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się
na poniższych listach rankingowych.

1. Lista operacji wybranych
2. Lista operacji nie wybranych
3. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia
4. Lista czlonków bioracych udział w ocenie
5. Rejestr interesów członków Rady
6. Protokół


Dodano 12 maja 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi
na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Festiwal Questingu” w terminie od 17.03.2021 r. do 31.07.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

1. Rejestr interesów członków Rady
2. Lista wniosków spełniających warunki
3. Lista członkow Rady biorących udział w ocenie
4. Ocena i wybór wniosku
5. Wybór operacji
6. Załącznik do wyboru operacji
7. Protokół z posiedzenia Rady


Dodano 11 maja 2021

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.11 Świętokrzyskie Święto Pszczoły.

1. Ogłoszenie
2. Formularz-zgłoszenia
3. Oświadczenia
4. Wykaz załaczników do operacji własnej

W związku z błędem dotyczącym terminu zakończenia naboru na realizację operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, poniżej zamieszczamy zaktualizowane ogłoszenie.

Ogłoszenie aktualizacja


Dodano 1 marca 2021

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

· Przedsięwzięcia 1.1.10 „Festiwal Questingu”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 17.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31.03.2021 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

1. Ogłoszenie o naborze
2. Regulamin naboru wniosków
3. Procedura wyboru operacji
4. Załącznik nr 1 – Karta weryfikacji formalnej wniosku dla operacji
5. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności
6. Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny operacji
7. Wniosek o przyznanie pomocy 3z
8. Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 3z
9. Umowa o przyznaniu pomocy 7z (od 13.06.2018)
10. Zał. 1 do umowy 7z – zestawie nie rzeczowo-finansowe operacj
11. Zał. 2 do umowy 7z – wykaz działek ewidencyjnych (od 13.06.2018)
12. Zał. 3 do umowy 7z – kary administracyjne (od 13.06.2018)
13. Zał. 3a do umowy 7z – kary administracyjne – ustawa (od 13.06.2018)
14. Regulamin Pracy Rady Programowej
15. Kryteria wyboru
16. Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3
17. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (od 24.06.2019)
18. Oswiadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
19. Oświadczenie – doradztwo
20. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta
21. Wyjaśnienie do naboru nr 2


Dodano 1 marca 2021

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 17.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31.03.2021 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

1. Ogłoszenie o naborze
2. Regulamin naboru
3. Procedura wyboru operacji
4. Wniosek o przyznanie pomocy 3z
5. Instrukcja wypełniania wnio sku o przyznanie pomocy 3z
6. Umowa o przyznaniu pomocy 5z
7. Biznsplan 5 z
8. Wykaz działek
9. Informacja monitorująca
10. Zał. 4 do umowy – Ośw. o wyrażeniu zgody 5z
11. Zał. 5 do umowy – Ośw. małżonka 5z
12. Zał. 6 do umowy – RODO 5z (od 21.12.2020)-1
13. Wniosek o płatność 4z (od 24.06.2019)
14. Inst. wyp. wniosku o płatność 4z
15. Zał. 2 do wniosku o płatność – wykaz faktur 4z
16. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
17. Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
18. Planowane do osiagniecia w wy niku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiagnięcia wskaźniki
19. Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3
20. Wyjaśnienie dot. kryterium nr 10
21. Wyjaśnienie dot kryterium nr 11
22. Oswiadczenie – kwalifikac je, doświadczenie, zasoby
23. Oswiadczenie o działalności w branży kluczowej
24. Oświadczenie – miejsce zamieszkania
25. Oświadczenie – grupa defaworyzowana
26. Oświadczenie – doradztwo
27. Oświadczenie RODO
28. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta
29. Wyjaśnienie do naboru nr 1:2021


 

Dodano 26 sierpnia, 2020

Wyniki naboru nr 2/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi
na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”
w terminie od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się
na poniższych listach rankingowych.

Lista operacji wybranych do sfinansowania
Lista operacji nie wybranych do sfinansowania
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia
Lista członków biorących udział w ocenie
Rejestr interesów członków Rady
Protokół z posiedzenia Rady Programowej


Dodano 26 sierpnia, 2020

Wyniki naboru nr 1/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia”
w terminie od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się
na poniższych listach rankingowych.

Lista operacji wybranych do sfinansowania
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia
Lista członków biorących udział w ocenie
Rejestr interesów członków Rady
Protokół z posiedzenia Rady Programowej


Dodano 1 czerwca, 2020

Ogłoszenie o naborze nr 2/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.06.2020 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze
2.Regulamin naboru
3. Wniosek o przyznanie pomocy 3z
4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 3z
5. Biznesplan 3z
6. Biznesplan – tabele finansowe 3z
7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu 3z
8. Wzór umowy o przyznaniu pomocy 4z
9. Zał. 2 do umowy – wykaz działek 4z
10. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu, informacja po realizacji operacji
11. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO (od 21.10.2019)
12. Procedura wyboru operacji
13. Karta weryfikacji formalnej
14. Zaświadczenie o bezstronności
15. Wzór karty oceny operacji
16. Regulamin Pracy Rady Programowej
17. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.2.2
18. Wniosek o płatność 4z
19. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z
20. Zał. 2 do wniosku o płatność – wykaz faktur 4z (od 24.06.2019)
21. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
22. Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
23. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
24. Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3
25. Wyjaśnienie dot. kryterium nr 10
26. Wyjaśnienie dot kryterium nr 11
27. Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
28. Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
29. Oświadczenie – miejsce zamieszkania
30. Oświadczenie – grupa defaworyzowana
31. Oświadczenie – doradztwo
32. Oświadczenie RODO
33. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta


Dodano 1 czerwca, 2020

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.2.3 „Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.06.2020 r. o godzinie 15:00.
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Regulamin naboru wniosków
3. Procedura wyboru i oceny grantobiorców
4. Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej
5 Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
6. Załącznik nr 3 do Procedury – Wniosek Grantowy
7. Załącznik nr 4 do Procedury – Wzór umowy powierzenia grantu
8. Załącznik nr 5 do Procedury – Formularz wniosku o płatność
9. Załącznik nr 6 do Procedury – Karta oceny wniosku o powierzenie grantu
10. Regulamin Pracy Rady Programowej
11. Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia
12. Kryteria wyboru grantów
13. Oświadczenie o korzystaniu z doradztwa
14. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach
15. Oświadczenie RODO
16. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta


Dodano 20 maja, 2020

Wyniki naboru nr 1/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w terminie od 26.03.2020 r. do 08.04.2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Lista operacji wybranych do sfinansowania

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia

Lista członków biorących udział w ocenie wniosków

Rejestr interesów członków Rady

Protokół z posiedzenia Rady Programowej


Dodano 12 marca, 2020

Informacja dot. operacji własnej nr 2020/OW/1 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 10.03.2020 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych.

Protokół z posiedzenia Rady
Lista operacji wybranych do sfinansowania
Lista wnioskow spelniajacych warunki udzielenia wsparcia
Lista zespołu oceniającego
Rejestr interesów człobnków Rady


Dodano 12 marca, 2020

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 26.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 08.04.2020 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru wniosków
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia
Instrukcja wypelniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 3z )
Biznesplan (wersja 3z )
Tabele finansowe ( wersja 3z)
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
Zał. 1 do umowy 7z – zestawie nie rzeczowo-finansowe operacji
Zał. 2 do umowy 7z – wykaz działek ewidencyjnych
Zał. 3 do umowy 7z – kary administracyjne
Zał. 3a do umowy 7z – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamów. publicz.
Informacja monitorujaca z realizacji bizne splanu, informacja po realizacji operacji.
Informacja pomocnicza przy wy pełnianiu formularza IPRB IPRO
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ( wersja 4z)
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji 1.1.2
Planowane do osiagnięcia w wyniku operacji cele
Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3
Wyjaśnienie dot. kryterium nr 11
Wyjaśnienie dot kryterium nr 12
Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
Oświadczenie – działalność na obszarze
Oświadczenie – grupa defaworyzowana
Oświadczenie – doradztwo
Interpretacja-Przedsięwzięcia-1.1.2
Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta
Sporostowanie do kryteriów 1.1.2


Dodano 10 luty, 2020

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych.

Ogłoszenie
Formularz zgłoszenia
Oświadczenia
Wykaz załączników do operacji własnej


Wyniki naboru 2/2019/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 2.1.2. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”
w terminie od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA: 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2019/G
Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach naboru 2/2019/G
Lista wniosków grantowych spełniajacych warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 2/2019/G
Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków w naborze 2/2019/G
Rejestr interesow członkow Rady dotyczący naboru 2/2019/G
Protokoł z posiedzenia Rady w terminie 17.04.2019r – 26.04.2019r


Wyniki naboru  nr 1/2019/G


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 2.2.1. „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”
w terminie od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2019/G
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2019/G
Lista członków Rady biorących udziałw ocenie w ramach naboru 1/2019/G
Rejestr interesów członkow Rady w ramach naboru 1/2019/G
Protokoł z posiedzenia Rady w ter minie 17.04.2019r – 26.04.2019r


Wyniki naboru  nr 1/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w terminie od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2019
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2019
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2019
Rejestr interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2019
Protokół z posiedzenia Rady w terminie 17.04.2019r – 26.04.2019r


 

Dodano 1 marca, 2019

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.03.2019r. o godzinie 15:00. Wniosek
o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru wniosków
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia 3z (od 16.10.2017)
Instrukcja wypelniania wniosku o udz ielenia wsparcia 3z (od 01.12.2017)
Biznesplan 3z (od 16.10.2017)
Biznesplan – Tabele finansowe 3z (od 16.10.2017)
Informacje pomocnicze przy wypelnia nia biznesplanu 3z (od 16.10.2017)
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
Umowa o przyznaniu pomocy 7z (od 13.06.2018)
Załącznik nr 1 do umowy – zestaw ienie rzeczowo-finansowe operacj
Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik nr 3 do umowy – kary administracyjne
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) (od 24.06.2019)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
Procedura wyboru i oceny operacji w r amach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do Procedury -Karta weryfikacji formalnej
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Karta oceny wniosku o udzieleniewsparcia operacjom wdrazanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dl a Przedsiewzięcia 1.1.2 Tworzenie lub rozwoj atrakcyjnych prod uktow i usług turystycznych
Planowane do osiagniecia w wy niku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiagnięcia wskaźniki
Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3 Wyjaśnienie dot. kryterium nr 11
Wyjaśnienie dot kryterium nr 12
Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
Oświadczenie – działalność na obszarze
Oświadczenie – grupa defaworyzowana
Oświadczenie – doradztwo
Oświadczenie RODO
Interpretacja Przedsięwzięcia 1.1.2


Dodano 1 marca, 2019

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.1. „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 15.03.2019r. do 29.03.2019r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.03.2019r. o godzinie 15:00. Wniosek
o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru wniosków
Procedura wyboru i oceny grantobiorców
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 4 do Procedury – Wzór umowy powierzenia grantu
Załącznik nr 5 do Procedury – Formularz wniosku o płatność
Załącznik nr 6 do Procedury – Karta oceny wniosku o powierzenie grantu
Regulamin Pracy Rady Programowej
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia
Kryteria wyboru grantów
Oświadczenie o korzystaniu z doradztwa
Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach
Oświadczenie RODO


Dodano 1 marca, 2019

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.1.2. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 15.03.2019r. do 29.03.2019r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.03.2019r. o godzinie 15:00. Wniosek
o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru wniosków
Procedura wyboru i oceny grantobiorców
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 4 do Procedury – Wzór umowy powierzenia grantu
Załącznik nr 5 do Procedury – Formularz wniosku o płatność
Załącznik nr 6 do Procedury – Karta oceny wniosku o powierzenie grantu
Regulamin Pracy Rady Programowej
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia
Kryteria wyboru grantów
Oświadczenie o korzystaniu z doradztwa
Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach
Oświadczenie RODO


Dodano 5 listopada, 2018

Informacja dotycząca naboru nr 01/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 02.11.2018 roku żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.4 „Konkurs na modelową wieś”.


Dodano 9 października, 2018

Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 2/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”
w terminie od 10.09.2018r. do 24.09.2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru 2/2018/G
Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2018/G
Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 2/2018/G
Protokół z posiedzenia Radu z dnia 03.10.2018
Rejest interesow członkow Rady dotyczacej naboru 2/2018/G


Dodano 5 października, 2018

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.1.4 „Konkurs na modelową wieś”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 19.10.2018 r. do 02.11.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 02.11.2018 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru wniosków
Formularz wnioseku o udzielenie wsparcia
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia
Wzór umowy o przyznaniu pomocy
Załacznik nr 1 do umowy – zestaw ienie rzeczowo-finansowe operacj
Załacznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych
Załacznik nr 3 do umowy – kary administracyjne
Załacznik nr 3a do umow y- kary administracyjne
Wniosek o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Procedura wyboru operacji
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedu ry – Karta oceny wniosku
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dla Przedsiew zięcia 2.1.4 Konkurs na modelową wieś
Oświadczenie – doradztwo
Oświadczenie – działalność
Oświadczenie – kwalifikac je, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o dzia?aln ości w branży kluczowej
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
Oświadczenie RODO


Dodano 24 sierpnia, 2018

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.1. „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 10.09.2018 r. do 24.09.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 24.09.2018 r. o godzinie 15:00.

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Do pobrania:


Dodano 23 Kwiecień, 2018

Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach
Przedsięwzięcia 2.1.1 Inicjatywa grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD
w terminie 08.03.2018 r. – 22.03.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:
Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2018/G
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2018/G
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2018/G
Rejestr interesów członków Rady dotyczący naboru nr 1/2018/G
Protokół z posiedzenia Rady w terminie 11.04.2018 r. – 17.04.2018 r.


Dodano 21 Luty, 2018

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia  2.1.1. „Inicjatywa  grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 08.03.2018 r. do 22.03.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 22.03.2018 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Do pobrania:


Dodano 16 Styczeń, 2018

Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 7/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach
Przedsięwzięcia 2.2.5 Rozwój działalności gospodarczej
w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:
Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 7/2017
Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach naboru 7/2017
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 7/2017
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 7/2017
Rejestr interesów członków Rady dotyczący naboru nr 7/2017
Protokół z posiedzenia Rady w terminie 03.01.2018 r. – 09.01.2018 r.


Dodano 16 Styczeń, 2018

Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 6/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach
Przedsięwzięcia 2.2.2 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:
Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 6/2017
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 6/2017
Lista wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 6/2017
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 6/2017
Rejestr interesów członków Rady dotyczący naboru nr 6/2017
Protokół z posiedzenia Rady w terminie 03.01.2018 r. – 09.01.2018 r.


Dodano 16 Styczeń, 2018

Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 5/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach
Przedsięwzięcia 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD
w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 5/2017
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 5/2017
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 5/2017
Rejestr interesów członków Rady dotyczący naboru nr 5/2017
Protokół z posiedzenia Rady w terminie 03.01.2018 r. – 09.01.2018 r.


Dodano 2 Listopad, 2017

Nabór 7/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.5 „Rozwój działalności gospodarczej”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 16.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.11.2017 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru wniosków
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia (wersja 3z)
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia (wersja 3z)
Biznesplan (wersja 3z)
Biznesplan – tabele finansowe
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.2.5 Rozwój działalności gospodarczej
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągniecia wskaźniki
Wyjaśnienie do Kryterium nr 3
Wyjaśnienie do Kryterium na 11
Wyjaśnienie do Kryterium 12
Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
Oświadczenie – działalność na obszarze
Oświadczenie – grupa defaworyzowana
Oświadczenie – doradztwo


Dodano 2 Listopad, 2017

Nabór 6/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 16.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.11.2017 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru wniosków
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia
Biznesplan
Biznesplan – tabele pomocnicze
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
Formularz umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (wersja 4z)
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.2.2 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągniecia wskaźniki
Wyjaśnienie do Kryterium nr 3
Wyjaśnienie do Kryterium na 10
Wyjaśnienie do Kryterium 11
Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
Oświadczenie – miejsce zamieszkania
Oświadczenie – grupa defaworyzowana
Oświadczenie – doradztwo


Dodano 2 Listopad, 2017

Nabór 5/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 16.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.11.2017 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru wniosków
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia (wersja 3z)
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia (wersja 3z)
Biznesplan (wersja 3z)
Biznesplan – tabele finansowe
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągniecia wskaźniki
Wyjaśnienie do Kryterium nr 3
Wyjaśnienie do Kryterium na 11
Wyjaśnienie do Kryterium 12
Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
Oświadczenie – działalność na obszarze
Oświadczenie – grupa defaworyzowana
Oświadczenie – doradztwo
Interpretacja Przedsięwzięcia 1.1.2Dodano 30 Czerwiec, 2017

Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 1/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach
Przedsięwzięcia 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD”
w terminie 15.05.2017 r. – 29.05.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:
Lista wybranych grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G
Lista grantobiorców spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2017/G
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2017/G
Rejestr interesów członków Rady dotyczący naboru nr 1/2017/G
Protokół z Posiedzenia Rady odbytego w dniach 22.06.2017 r. i 28.06.2017 r.


Dodano 30 Czerwiec, 2017

Wyniki oceny wniosków – Nabór 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach
Przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD
w terminie 15.05.2017 r. – 29.05.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Do pobrania:
Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 4/2017
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 4/2017
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 4/2017
Rejestr interesów członków Rady dotyczący naboru nr 4/2017
Protokół z Posiedzenia Rady odbytego w dniach 22.06.2017 r. i 28.06.2017 r.


Dodano 28 Kwiecień, 2017

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu:

Przedsięwzięcie 1.1.3 „Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie:
od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływ 29.05.2017 r. o godzinie 15:00.
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G
Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G
Wyjaśnienie do pkt 11 ppkt f) regulaminu
Formularz wniosku o powierzenie grantu
Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
Wzór umowy powierzenia grantu
Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Karta oceny wniosku o powierzenie grantu
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji/grantobiorców dla Przedsięwzięcia 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD
Formularz wniosku o płatność/ sprawozdania z realizacji grantu

Oświadczenie – kwalifikacje , doświadczenie, zasoby
Oświadczenie – doradztwo

 


Dodano 28 Kwiecień, 2017

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.05.2017 r. o godzinie 15:00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017
Regulamin naboru wniosków nr 4/2017
Wniosek o udzielenie wsparcia
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia

Wzór umowy przyznania pomocy
Załącznik nr nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do Umowy
Załącznik nr 3 do Umowy
Załącznik nr 3a do Umowy

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020

Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD
Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3 i nr 5
Wniosek o płatność

Oświadczenie – kwalifikacje , doświadczenie, zasoby
Oświadczenie – doradztwo

 

 


Dodano 21 Luty, 2017

Wyniki oceny wniosków – nabór nr 1/2017
Wyniki oceny wniosków – nabór nr 2/2017
Wyniki oceny wniosków – nabór nr 3/2017

Dodano 12 Grudzień, 2016

Ogłoszenie o naborze 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.2.2 „Spójne działania marketingowe obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 27.12.2016 r. do 13.01.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 13.01.2017 r. o godzinie 15:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017
Regulamin naboru wniosków nr 1/2017
Wniosek o udzielenie wsparcia
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia
Wzór umowy przyznania pomocy

Załącznik nr 1 do umowy – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik nr 3 do umowy – zasady konkurencyjności wydatków
Załącznik nr 4 do umowy – wskaźniki dla kar administracyjnych
Załącznik nr 5a do umowy – kary administracyjne – ustawa z dnia 22 czerwca 2016
Załącznik nr 5 do umowy – kary administracyjne

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.2.2 Spójne działania marketingowe obszaru LGD
Wniosek o płatność
Opis wymagań dla Przedsięwzięcia 1.2.2 Spójne działania marketingowe obszaru LGD
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągniecia wskaźniki
Wyjaśnienie do kryterium nr 3
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
Oświadczenie – działalność na obszarze

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR został uruchomiony generator wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla poddziałania 19.2 w zakresie operacji z podejmowania działalności gospodarczej oraz dla operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Informujemy o możliwości uzupełnienia WoPP za jego pośrednictwem.

Link do generatora:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html


Dodano 12 Grudzień, 2016

Ogłoszenie o naborze 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 27.12.2016 r. do 13.01.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 13.01.2017 r. o godzinie 15:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.


Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Regulamin naboru wniosków nr 2/2017
Wniosek o udzielenie wsparcia
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia
Biznesplan
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu
Wzór umowy przyznania pomocy
Załącznik do umowy – wykaz działek
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.2.2 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
Wniosek o płatność
Załącznik do wniosku o płatność – wykaz faktur lub dokumentów
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągniecia wskaźniki
Wyjaśnienie do kryterium nr 3
Wyjaśnienie dotyczące kryterium nr 10
Wyjaśnienie do kryterium nr 11
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
Oświadczenie – grupa defaworyzowana
Oświadczenie – miejsce zamieszkania

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR został uruchomiony generator wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla poddziałania 19.2 w zakresie operacji z podejmowania działalności gospodarczej oraz dla operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014–2020.
Informujemy o możliwości uzupełnienia WoPP za jego pośrednictwem.

Link do generatora:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html


Dodano 12 Grudzień, 2016

Ogłoszenie o naborze 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, 
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.3 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 27.12.2016 r. do 13.01.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 13.01.2017 r. o godzinie 15:00.

Wniosek 
o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017
Regulamin naboru wniosków nr 3/2017
Wniosek o udzielenie wsparcia
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia
Biznesplan

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu
Wzór umowy przyznania pomocy
Załącznik do umowy – wykaz działek
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym 
w ramach LSR na lata 2014-2020
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia
Wniosek o płatność
Załącznik do wniosku o płatność – wykaz faktur lub dokumentów
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągniecia wskaźniki
Wyjaśnienie do kryterium nr 3
Wyjaśnienie dotyczące kryterium nr 9
Wyjaśnienie do kryterium nr 10
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
Oświadczenie – miejsce zamieszkania

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR został uruchomiony generator wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla poddziałania 19.2 w zakresie operacji z podejmowania działalności gospodarczej oraz dla operacji 
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Informujemy o możliwości uzupełnienia WoPP za jego pośrednictwem.

Link do generatora:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html