Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
serdecznie zaprasza na Walne Zebranie,
które odbędzie się dnia 15.06.2022  r. o godz. 12.00
w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
(Bałtów 55 – Klub „BAŁTEK”)

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.
 7. Przedłożenie sprawozdania z wyników finansowych stowarzyszenia za rok 2021       i podjęcie Uchwały w tej sprawie.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 9. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 10. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady Programowej.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań w celu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.