Ogłoszenie o naborze nr 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.9 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 20.06.2022 r. do 04.07.2022 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 04.07.2022 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Lista załączników:

Ogłoszenie o naborze 3/2022 – otwórz

Sprostowanie do Ogłoszenia o Naborze nr 3/2022 – otwórz

Regulamin naboru wniosków numer 3/2022 – otwórz

 1. Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 4 z)
  – Wniosek o przyznanie pomocy – otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz
 3. Biznesplan ( wersja 4z)
  – Biznesplan w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów (.docx) – otwórz
  – Tabele finansowe biznesplanu dla inkubatorów (.xlsx) – otwórz
  – Informacje pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu (pdf) – otwórz
 4. Formularz umowy o przyznanie pomocy ( wersja 8 z)
  – Umowa o przyznanie pomocy – otwórz
  – Zał. 1 do umowy – zestawienie rzeczowo – finansowe – otwórz
  – Zał. 2 do umowy – wykaz działek – otwórz
  – Zał. 3 do umowy – kary administracyjne – otwórz
  – Zał. 3a do umowy – kary administracyjne – otwórz
  – Zał. 10 RODO – otwórz
  – Aneks COVID – otwórz
  – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu Informacja po realizacji operacji – otwórz
  – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO – otwórz
 5. Wniosek o płatność (wersja 4z)
  – Wniosek o płatność (.xlsx) – otwórz
  – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – otwórz
  – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) – otwórz
  – Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (pdf) – otwórz
 6. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020 – otwórz
 7. Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020 – otwórz
 8. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy – otwórz
 9. Karta oceny wniosku – otwórz
 10. Regulamin Pracy Rady Programowej – otwórz
 11. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.2.9 – otwórz
 12. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
 13. Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby (.docx) – otwórz
 14. Oświadczenie – doradztwo (.docx) – otwórz
 15. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (.docx) – otwórz
 16. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta (.docx) – otwórz