Ogłoszenie o Naborze Nr 2/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31.05.2022 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2_2022
Regulamin naboru wniosków 2_2022
1. Wniosek o przyznanie pomocy 4z (od 31.08.2021)
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 4z (od 15.11.2021)
3. Umowa o przyznaniu pomocy 8z (od 24.05.2021)
  – Załącznik 1 do umowy – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)
  – Załącznik 2 do umowy – wykaz działek 8z (od 24.05.2021)
  – Załącznik 3 do umowy – kary admin istracyjne 8z (od 24.05.2021)
  – Załącznik 3a do umowy – kary administr acyjne – ustawa 8z (od 24.05.2021)
  – Załącznik 10 RODO 8z (od 24.05.2021)
  – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu Informacja po realizacji operacji 8z (od 24.05.2021)
  – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO (od 21.10.2019)
4. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014 – 2020
5. Regulamin Pracy Rady Programowej
6. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1
7. Wniosek o płatność 4z (od 24.06.2019)
8. Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wspa rcia operacjom wdrazanym w ra mach LSR na lata 2014-2020
9. Karta weryfikacji zgodnosci operacji z warunkami przyznania pomocy
10. Karta oceny wniosku
11. Oswiadczenie – kwalifikac je, doświadczenie, zasoby
12. Oświadczenie – doradztwo
13. Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3 i nr 5
14. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta