Walne zebranie – zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”serdecznie zaprasza na Walne Zebranie,które odbędzie się dnia 27.04.2020 r. o godz. 12.00w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”(Bałtów 55 – Klub „BAŁTEK”).

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przedłożenia i zatwierdzenia sprawozdania z wyników finansowych Stowarzyszenia za 2020 rok.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 9. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 10. Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 12. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 13. Przeprowadzenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 15. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 16. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady Programowej.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Programowej  Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w  Statucie.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.