Ogłoszenie o naborze nr 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

· Przedsięwzięcia 1.1.10 „Festiwal Questingu”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 17.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31.03.2021 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

1. Ogłoszenie o naborze
2. Regulamin naboru wniosków
3. Procedura wyboru operacji
4. Załącznik nr 1 – Karta weryfikacji formalnej wniosku dla operacji
5. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności
6. Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny operacji
7. Wniosek o przyznanie pomocy 3z
8. Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 3z
9. Umowa o przyznaniu pomocy 7z (od 13.06.2018)
10. Zał. 1 do umowy 7z – zestawie nie rzeczowo-finansowe operacj
11. Zał. 2 do umowy 7z – wykaz działek ewidencyjnych (od 13.06.2018)
12. Zał. 3 do umowy 7z – kary administracyjne (od 13.06.2018)
13. Zał. 3a do umowy 7z – kary administracyjne – ustawa (od 13.06.2018)
14. Regulamin Pracy Rady Programowej
15. Kryteria wyboru
16. Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3
17. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (od 24.06.2019)
18. Oswiadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
19. Oświadczenie – doradztwo
20. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta
21. Wyjaśnienie do naboru nr 2