Ogłoszenie o naborze nr 1/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 17.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31.03.2021 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

1. Ogłoszenie o naborze
2. Regulamin naboru
3. Procedura wyboru operacji
4. Wniosek o przyznanie pomocy 3z
5. Instrukcja wypełniania wnio sku o przyznanie pomocy 3z
6. Umowa o przyznaniu pomocy 5z
7. Biznsplan 5 z
8. Wykaz działek
9. Informacja monitorująca
10. Zał. 4 do umowy – Ośw. o wyrażeniu zgody 5z
11. Zał. 5 do umowy – Ośw. małżonka 5z
12. Zał. 6 do umowy – RODO 5z (od 21.12.2020)-1
13. Wniosek o płatność 4z (od 24.06.2019)
14. Inst. wyp. wniosku o płatność 4z
15. Zał. 2 do wniosku o płatność – wykaz faktur 4z
16. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
17. Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
18. Planowane do osiagniecia w wy niku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiagnięcia wskaźniki
19. Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3
20. Wyjaśnienie dot. kryterium nr 10
21. Wyjaśnienie dot kryterium nr 11
22. Oswiadczenie – kwalifikac je, doświadczenie, zasoby
23. Oswiadczenie o działalności w branży kluczowej
24. Oświadczenie – miejsce zamieszkania
25. Oświadczenie – grupa defaworyzowana
26. Oświadczenie – doradztwo
27. Oświadczenie RODO
28. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta
29. Wyjaśnienie do naboru nr 1:2021