Nabór na stanowisko Kluczowy Doradca Ogólny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kluczowy Doradca Ogólny

w ramach działania Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Kompetencje:

– posiada co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia PES w tym PS;

– potrafi rozpoznać potrzeby i oczekiwania klienta, w oparciu o nie przygotować proces indywidualnego prowadzenia wsparcia oraz przeprowadzić ocenę tego procesu;

– umiejętność samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb wsparcia klienta, dla którego prowadzi proces;

– w oparciu o tę analizę samodzielnie formułuje cele indywidualnego prowadzenia klientów oraz potrafi stworzyć projekt procesu wsparcia;

– dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem;

– umiejętność przygotowania procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój PES;

– zdolność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji;

– umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.).

 

Zakres odpowiedzialności:

▪ Rozpoznanie potrzeb klienta/potrzeb i oczekiwań wsparcia, w oparciu o nie przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klientów oraz bieżące przeprowadzanie oceny tego procesu.

▪ Przygotowanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój PES/PS.

▪ Prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie tworzenia i funkcjonowania PES.

▪ Przygotowanie PES do przekształcenia w PS.

▪ Opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju dla grup inicjatywnych i PES.

▪ Wspieranie budowania lokalnych partnerstw i porozumień na rzecz rozwoju ES.

▪ Współpraca z JST, przede wszystkim z PUP, OPS itp.

▪ Doradztwo w kwestii ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy prawo zamówień publicznych, Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

▪ Udział w działaniach podnoszących kompetencje, w tym szkoleniach wewnętrznych, szkoleniach zewnętrznych, doradztwie, spotkaniach sieciujących, wymianie doświadczeń, formach samorozwoju itp.

▪ Przestrzeganie zasad etycznych.

▪ Przestrzeganie przepisów rozporządzenia RODO.

 

Oferujemy:

– umowę o pracę;

– pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie;

– dużą samodzielność w wykonywanej pracy;

– możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, uczestnictwa w seminariach i konferencjach.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

– CV;

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach.

 

Oferty prosimy składać osobiście w siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27‐423 Bałtów, w dniach 23.06.2020 r. – 30.06.2020 r., w godz. 8.00 ‐ 16.00, z dopiskiem: „Oferta Pracy na stanowisko ‐ Kluczowy Doradca Ogólny”.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.