Wyniki naboru nr 1/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w terminie od 26.03.2020 r. do 08.04.2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Lista operacji wybranych do sfinansowania

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia

Lista członków biorących udział w ocenie wniosków

Rejestr interesów członków Rady

Protokół z posiedzenia Rady Programowej