Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 26.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 08.04.2020 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru wniosków
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia
Instrukcja wypelniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 3z )
Biznesplan (wersja 3z )
Tabele finansowe ( wersja 3z)
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
Zał. 1 do umowy 7z – zestawie nie rzeczowo-finansowe operacji
Zał. 2 do umowy 7z – wykaz działek ewidencyjnych
Zał. 3 do umowy 7z – kary administracyjne
Zał. 3a do umowy 7z – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamów. publicz.
Informacja monitorujaca z realizacji bizne splanu, informacja po realizacji operacji.
Informacja pomocnicza przy wy pełnianiu formularza IPRB IPRO
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ( wersja 4z)
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji 1.1.2
Planowane do osiagnięcia w wyniku operacji cele
Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3
Wyjaśnienie dot. kryterium nr 11
Wyjaśnienie dot kryterium nr 12
Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
Oświadczenie – działalność na obszarze
Oświadczenie – grupa defaworyzowana
Oświadczenie – doradztwo
Interpretacja-Przedsięwzięcia-1.1.2
Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta
Sporostowanie do kryteriów 1.1.2