Zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
serdecznie zaprasza na Walne Zebranie,
które odbędzie się dnia 26.06.2019 r.o godz. 10.00
w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
(Bałtów 55 – Klub „BAŁTEK”)

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2018.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przedłożenia i zatwierdzenia sprawozdania z wyników finansowych Stowarzyszenia za 2018 rok.
 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia z członkami Zarządu.
 12. Dyskusja na temat wprowadzanych zmian w Lokalnej Strategii Działania Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.