Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.03.2019r. o godzinie 15:00. Wniosek
o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru wniosków
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia 3z (od 16.10.2017)
Instrukcja wypelniania wniosku o udz ielenia wsparcia 3z (od 01.12.2017)
Biznesplan 3z (od 16.10.2017)
Biznesplan – Tabele finansowe 3z (od 16.10.2017)
Informacje pomocnicze przy wypelnia nia biznesplanu 3z (od 16.10.2017)
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
Umowa o przyznaniu pomocy 7z (od 13.06.2018)
Załącznik nr 1 do umowy – zestaw ienie rzeczowo-finansowe operacj
Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik nr 3 do umowy – kary administracyjne
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
Procedura wyboru i oceny operacji w r amach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do Procedury -Karta weryfikacji formalnej
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Karta oceny wniosku o udzieleniewsparcia operacjom wdrazanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dl a Przedsiewzięcia 1.1.2 Tworzenie lub rozwoj atrakcyjnych prod uktow i usług turystycznych
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiagnięcia wskaźniki
Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3 Wyjaśnienie dot. kryterium nr 11
Wyjaśnienie dot kryterium nr 12
Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
Oświadczenie – działalność na obszarze
Oświadczenie – grupa defaworyzowana
Oświadczenie – doradztwo
Oświadczenie RODO
Interpretacja Przedsięwzięcia 1.1.2