Ogłoszenie o naborze nr 01/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.1.4 „Konkurs na modelową wieś”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 19.10.2018 r. do 02.11.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 02.11.2018 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze
Regulamin naboru wniosków
Formularz wnioseku o udzielenie wsparcia
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia
Wzór umowy o przyznaniu pomocy
Załacznik nr 1 do umowy – zestaw ienie rzeczowo-finansowe operacj
Załacznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych
Załacznik nr 3 do umowy – kary administracyjne
Załacznik nr 3a do umow y- kary administracyjne
Wniosek o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Procedura wyboru operacji
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedu ry – Karta oceny wniosku
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dla Przedsiew zięcia 2.1.4 Konkurs na modelową wieś
Oświadczenie – doradztwo
Oświadczenie – działalność
Oświadczenie – kwalifikac je, doświadczenie, zasoby
Oświadczenie o dzia?aln ości w branży kluczowej
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
Oświadczenie RODO