Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 13.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na warsztaty refleksyjne, których celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Warsztaty należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, aby wypracowane wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni.

Warsztaty odbędą się 13.03.2018 r. o godz. 12.00  w  siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów (Klub Bałtek).
Uczestnikami będą pracownicy LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD oraz wybrani beneficjenci realizujący projekty.

 

Spotkanie przeprowadzone będzie w celu zebrania informacji na poniższe tematy:

– Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

– W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

– W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

– W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

– Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

– Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

– Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

– Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu, liczymy na Państwa niezawodną obecność i cenne uwagi.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd i Pracownicy biura Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.