Nabór na stanowisko pracy „Specjalista ds. wdrażania LSR”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. wdrażania LSR

 

Kompetencje:

– posiada wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, administracja, ekonomia;

– posiada co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

– posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

– posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu rekrutacji, szkoleń i nadzoru nad zespołem pracującym i organizacją pracy;

– umiejętności koordynowania pracy;

– umiejętności techniczne wymagane przy realizacji obowiązków pracy (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.).

 

Zakres odpowiedzialności:

– obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR;

–  pomoc w organizacji pracy Rady;

– organizacja i współuczestnictwo w procesie szkoleń, kursów podnoszących kwalifikacje personelu Biura i członków Rady;

– współpraca z mediami i  realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR;

– prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD i działalnością LGD;

– obsługa organizacyjno – techniczna spotkań, narad wewnętrznych, przyjęć delegacji i gości;

– prowadzenie doradztwa obejmującego udzielania informacji dotyczących przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność potencjalnym Wnioskodawcom w ramach ogłaszanych konkursów;

– przygotowywanie raportów z udzielonego doradztwa na podstawie ankiet monitorujących i/lub notatek;

– koordynowanie projektów, wydarzeń realizowanych przez LGD;

– prowadzenie projektów grantowych oraz operacji własnych realizowanych w ramach LSR;

– monitoring realizacji LSR;

– prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia;

– prowadzenie i obsługa korespondencji;

– przygotowywanie materiałów na zabrania i posiedzenia organów Stowarzyszenia;

– sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia;

– prowadzenie dokumentacji organów Stowarzyszenia;

– sporządzanie odpisów uchwał organów Stowarzyszenia i wydawanie ich uprawnionym podmiotom;

– prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

– prowadzenie rejestru uchwał organów Stowarzyszenia;

– prowadzenie sekretariatu Biura;

– prowadzenie archiwum Stowarzyszenia;

–  zaopatrzenie biura w materiały i sprzęt biurowy;

– sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.

 

Oferujemy:

– umowę o pracę;

– pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie;

– dużą samodzielność w wykonywanej pracy;

– możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, uczestnictwa w seminariach i konferencjach.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

– list motywacyjny;

– CV;

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach.

 

Oferty prosimy składać osobiście w siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27‐423 Bałtów, w dniach 08.03.2018r. – 16.03.2018r., w godz. 9.00 – 15.00., z dopiskiem: „Oferta Pracy na stanowisko – Specjalista ds. wdrażania LSR”

 

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.