Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu:

Przedsięwzięcie 1.1.3 „Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie:
od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływ 29.05.2017 r. o godzinie 15:00.
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G
Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G
Wyjaśnienie do pkt 11 ppkt f) regulaminu
Formularz wniosku o powierzenie grantu
Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
Wzór umowy powierzenia grantu
Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Karta oceny wniosku o powierzenie grantu
Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji/grantobiorców dla Przedsięwzięcia 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD
Formularz wniosku o płatność/ sprawozdania z realizacji grantu

Oświadczenie – kwalifikacje , doświadczenie, zasoby
Oświadczenie – doradztwo