Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy

Nazwa projektu: „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy”
Okres realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.
Wartość projektu: 449 129,05 zł

Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój z Kielc oraz Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Finansowany był w ramach poddziałania 5.4.2 POKL „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Instytucją, która ogłosiła konkurs jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS.

W ramach projektu powstała Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”, działająca z formie związku stowarzyszeń. Założycielami Federacji „Horyzont” było sześć organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność społeczną na terenie województwa świętokrzyskiego. Trzech założycieli Federacji „Horyzont” to podmioty, które od wielu lat prowadzą działalność na rzecz sektora pozarządowego i podmiotów ekonomii społecznej.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych stanowiło główny obszar działań, realizowanych w ramach projektu. Ich odbiorcami mogły być wyłącznie organizacje pozarządowe, które zostały przyjęte do Federacji „Horyzont”. Organizacje pozarządowe i ich przedstawiciele mogli korzystać z następujących działań projektowych:

  • szkolenia – w ramach projektu zorganizowano 18 szkoleń. Szczegółowa tematyka szkoleń uzależniona była od potrzeb zgłaszanych przez organizacje członkowskie i dotyczyła m.in.: sieciowania współpracy w ramach sektora pozarządowego, współpracy z JST, pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowej, zarządzanie organizacją pozarządową, księgowość i finanse, rozwój organizacji pozarządowej i pozyskiwanie nowych członków. Zajęcia prowadzone były na terenie całego województwa świętokrzyskiego od stycznia do czerwca 2015 roku.

  • usługi doradcze – członkowie Federacji mogli korzystać ze wsparcia doradczego. Celem doradztwa była pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów, zgłaszanych przez organizację pozarządową. Usługi doradcze świadczone były zarówno
    w siedzibie Federacji, w organizacji pozarządowej korzystającej ze wsparcia oraz w innych miejscach ustalonych pomiędzy odbiorcą wsparcia a ekspertem – doradcą. Tematyka doradztwa była bardzo różna i dotyczyła następujących obszarów tematycznych: zagadnienia prawne, księgowe, finansowe, kadrowe, podatkowe, marketing, promocja, PR, zarządzanie organizacją pozarządową, pozyskiwanie środków na działalność organizacji, współpraca organizacji z JST i innymi instytucjami. Doradztwo świadczone było w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku.

  • pomoc w opracowaniu i wdrożeniu standardów działania – członkowie Federacji mogli otrzymać indywidualny raport, wskazujący obszary tematyczne, w których ekspert proponuje usprawnienie ich działalności.

  • wizyta studyjna – członkowie Federacji mogli wziąć udział w 3-dniowej wizycie studyjnej. Została ona zorganizowana w czerwcu 2015 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Elbląg i Olsztyn). Podczas wizyty uczestnicy wyjazdu zapoznali się z przykładami bardzo dobrze funkcjonujących organizacji sieciujących sektor pozarządowy. Kryterium wyboru uczestników wizyty studyjnej było przede wszystkim poziom zaangażowania w korzystanie ze wsparcia oferowanego w ramach projektu oraz aktywność w ramach Federacji „Horyzont”.

  • udział w targach Agrotravel – Federacja „Horyzont” miała swoje stoisko na VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbywały się w dniach 10-12.04.2015 r. w Kielcach. Każda organizacja, która przystąpiła do Federacji „Horyzont” mogła bezpłatnie zaprezentować swoją ofertę i zakres prowadzonej działalności na stoisku Federacji.

  • kongres organizacji pozarządowych – poświęcony był zagadnieniu sieciowania współpracy i partycypacji, a zorganizowany został w Kielcach w czerwcu 2015 roku.