Własna firma z POWERem

Projekt „Własna firma z POWERem” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRZEMIENNY KRĄG” – Lider, Fundację Możesz Więcej – Partner, na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0007/21 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oferującym wsparcie osobą młodym w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie firmy wraz ze wsparciem pomostowym udzielanym prze 6 miesięcy oraz szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia do 30.06.2023 r. osób młodych pozostających bez pracy, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu KC. Cel główny projektu obejmuje bezpośrednie wsparcie (w formie dotacji i szkolenia) osób młodych bez pracy w województwie świętokrzyskim poprzez zaangażowanie do Projektu 46 osób oraz powstanie 40 (22K, 18M) nowych podmiotów gospodarczych.

Miejsce realizacji

Województwo Świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 46 osób fizycznych w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin) w tym 26 kobiet i 20 mężczyzn, które zamieszkują lub uczą się (zaocznie) na obszarze Województwa Świętokrzyskiego są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezrejestrowane w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby z kategorii NETT
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby odchodzące z rolnictwa
 • imigranci i reemigranci

Minimum 20% Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów). Spośród nich 40 osób   (22 K, 18 M) założy dzięki środkom EFS działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez 12 m-cy.

Dostępne formy wsparcia

 • Badania predyspozycji – Czas trwania 1 h/osoba

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym mają na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.

 • Wsparcie szkoleniowe w celu wykształcenia umiejętności i predyspozycji.
  Czas trwania szkolenia to 30 godzin dydaktycznych (3 tematy x 10 godzin dydaktycznych temat) dla 46 UP, z zakresu:
  – Pierwszy krok w biznesie
  – Firma na współczesnym rynku
  – Biznesplan kluczem do sukcesu
 • Spotkanie z ekspertem dotacyjnym
  Indywidualna pomoc UP w formalnym wypełnieniu Biznesplanu  – czas trwania 3h/osoba dla 46 UP
 • Wsparcie finansowe dla 40 UP
  – Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja w wysokości 23 050,00 zł
  – Finansowe wsparcie pomostowe, wypłacane comiesięcznie przez 6 mc. w wysokości 3 000,00 zł/mc.

Dokumenty rekrutacyjne wkrótce będą dostępne na naszej stronie internetowej: www.krzemiennykrag.info

Głównym REZULTATEM realizacji projektu będzie utworzenie min. 40 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowane efekty związane z realizacją projektu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 46 (26K, 20M)
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 40 (22K, 18M)
 • Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 40 (22K, 18M)

Wskaźnik projektu:

 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 23 (13K,10M)
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 6 (3K, 3M)
 • Liczba osób biernych zawodowych objętych wsparciem w programie – 23 (13K, 10M)
 • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, objętych wsparciem w programie – 23 (13K, 10M)
 • Liczba osób z niepełnosprawnością poniżej 30 lat objętych wsparciem w programie –  4 (2K, 2M)
 • Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC)  miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze –  10 (6K, 4M)

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Własna firma z POWERem” została wydłużona do 13 maja 2022 r. Jednakże Beneficjent oraz Partner projektu zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w momencie wpłynięcia wymaganej liczby wniosków – 56.

Ponadto wnioski, które wpłynęły do dnia 29 kwietnia 2022 r. zostaną poddane ocenie merytorycznej i formalnej w terminie zgodnym z Regulaminem rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – PDF
Załącznik nr 1 – PDF | DOCX
Oświadczenie o zamieszkaniu, wykształceniu – PDF | DOCX
Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa – PDF | DOCX
Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta – PDF | DOCX
Oświadczenie o posiadaniu statusu z kategorii NEET – PDF | DOCX
Załącznik nr 2 – PDF | DOCX
Załącznik nr 3 – PDF | DOCX
Załącznik nr 4 – PDF | DOCX
Załącznik nr 5 – PDF | DOCX
Załącznik nr 6 – PDF | DOCX
Załącznik nr 7 – PDF | DOCX
Załącznik nr 8 – PDF | DOCX
ZUS – wzór wniosku o zaświadczenie – PDF
Oświadczenie o ochronie danych osobowych – PDF | DOCX
Oświadczenie o statusie UP w chwili przystąpienia do projektu – PDF | DOCX

 

Dokumenty dotyczące przyznania środków:

Regulamin przyznania środków – PDF
Załącznik nr 1  – PDF | DOCX
Załącznik nr 2  – PDF | DOCX
Załącznik nr 3 – PDF | DOCX
Załącznik nr 4 – PDF | DOCX
Załącznik nr 5 – PDF | DOCX
Załącznik nr 6 – PDF | DOCX
Załącznik nr 7 – PDF | DOCX
Załącznik nr 8 – PDF | DOCX
Załącznik nr 9 – PDF | DOCX
Załącznik nr 10 – PDF | DOCX
Załącznik nr 11 – PDF | DOCX
Załącznik nr 12 – PDF | DOCX
Załącznik nr 13 – PDF | DOCX

 

Lider projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
Tel. 41 252 72 33
www.krzemiennykrag.info

Partner projektu:
Fundacja Możesz Więcej
Bilcza ul. Jeżynowa 30
26-026 Morawica

Biuro Fundacji:
Ul. Kasztanowa 12/16
25-555 Kielce
Tel: 577-353-650

Link do strony Partnera Projektu: http://www.mozeszwiecej.org.pl/wlasna-firma-z-powerem/

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

 • Osoba do kontaktu ze strony partnera projektu:

Katarzyna Nowak tel. 609-868-978

k.nowak@krzemiennykrag.info

 • Osoba do kontaktu ze strony partnera projektu:

Agnieszka Rożek-Kwiecień tel. 577-999-321

agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl