Własna firma z POWERem

Projekt „Własna firma z POWERem” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRZEMIENNY KRĄG” – Lider, Fundację Możesz Więcej – Partner, na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0007/21-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oferującym wsparcie osobą młodym w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie firmy wraz ze wsparciem pomostowym udzielanym prze 6 miesięcy oraz szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia do 30.06.2023 r. osób młodych pozostających bez pracy, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu KC. Cel główny projektu obejmuje bezpośrednie wsparcie (w formie dotacji i szkolenia) osób młodych bez pracy w województwie świętokrzyskim poprzez zaangażowanie do Projektu 46 osób oraz powstanie 40 (22K, 18M) nowych podmiotów gospodarczych.

Miejsce realizacji

Województwo Świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 46 osób fizycznych w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin) w tym 26 kobiet i 20 mężczyzn, które zamieszkują lub uczą się (zaocznie) na obszarze Województwa Świętokrzyskiego są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezrejestrowane w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby z kategorii NETT
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby odchodzące z rolnictwa
 • imigranci i reemigranci

Minimum 20% Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów). Spośród nich 40 osób   (22 K, 18 M) założy dzięki środkom EFS działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez 12 m-cy.

Dostępne formy wsparcia

 • Badania predyspozycji – Czas trwania 1 h/osoba

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym mają na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.

 • Wsparcie szkoleniowe w celu wykształcenia umiejętności i predyspozycji.
  Czas trwania szkolenia to 30 godzin dydaktycznych (3 tematy x 10 godzin dydaktycznych temat) dla 46 UP, z zakresu:
  – Pierwszy krok w biznesie
  – Firma na współczesnym rynku
  – Biznesplan kluczem do sukcesu
 • Spotkanie z ekspertem dotacyjnym
  Indywidualna pomoc UP w formalnym wypełnieniu Biznesplanu  – czas trwania 3h/osoba dla 46 UP
 • Wsparcie finansowe dla 40 UP
  – Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja w wysokości 23 050,00 zł
  – Finansowe wsparcie pomostowe, wypłacane comiesięcznie przez 6 mc. w wysokości 3 000,00 zł/mc.

Dokumenty rekrutacyjne wkrótce będą dostępne na naszej stronie internetowej: www.krzemiennykrag.info

Głównym REZULTATEM realizacji projektu będzie utworzenie min. 40 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowane efekty związane z realizacją projektu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 46 (26K, 20M)
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 40 (22K, 18M)
 • Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 40 (22K, 18M)

Wskaźnik projektu:

 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 23 (13K,10M)
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 6 (3K, 3M)
 • Liczba osób biernych zawodowych objętych wsparciem w programie – 23 (13K, 10M)
 • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, objętych wsparciem w programie – 23 (13K, 10M)
 • Liczba osób z niepełnosprawnością poniżej 30 lat objętych wsparciem w programie –  4 (2K, 2M)
 • Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC)  miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze –  10 (6K, 4M)

 

Właściwe oznakowanie miejsca prowadzenia działalności:

 

                       

Informację o zakupie zrealizowanym w ramach projektu należy umieścić/przykleić w widocznym miejscu, w miarę możliwości na produkcie zakupionym ze środków pochodzących z przyznanego wsparcia finansowego. Ponadto wiadomość o realizowanym projekcie należy umiejscowić w siedzibie prowadzonej działalności, także w miejscu dobrze widocznym.

 

Dokumenty wymagane przy rozliczeniu wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego

Rozliczenie wsparcia finansowego

Okres w jakim Uczestnik projektu dokonuje zakupów w ramach wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi od 11.07.2022 do 10.09.2022. Po tym czasie Uczestnik zobowiązany jest w terminie do 10 dni roboczych dostarczyć (osobiście lub pocztą – liczy się data wpływu do Stowarzyszenia) dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków w ramach wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jeśli  Uczestnik dokona wydatków szybciej,  może dostarczyć dokumenty wcześniej, bez konieczności zachowania ostatecznego terminu.

Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć między wydatkami zaplanowanymi w biznesplanie, które są wynikiem różnic cenowych, jednakże nie większych niż kwota 200-300zł. Wszystkie większe zmiany wymagają aktualizacji załącznika nr 12.  Dopuszczalnymi formami płatności są: przelew, karta, gotówka (z adnotacją na fakturze „zapłacono gotówką”)

Dokumenty wymagane przy rozliczeniu wsparcia finansowego

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach wsparcia finansowego

Kserokopie faktur/rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem

Potwierdzenie przelewów

Potwierdzenie zamówienia w przypadku kiedy data wystawienia faktury jest wcześniejsza od daty zapłaty

Opis faktury wsparcie finansowe – wzór

Deklaracja pochodzenia środka trwałego

Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarówusług zgodnie z biznesplanem

 

Rozliczenie wsparcia pomostowego:

Okres w jakim uczestnik dokonuje zakupów (kupuje towar i płaci za niego)  w ramach pierwszej transzy wsparcia pomostowego wynosi od 11.07. do 10.08.20222. Po tym czasie Uczestnik jest zobowiązany w terminie do 5 dni roboczych dostarczyć (osobiście lub pocztą – liczy się data wpływu do Stowarzyszenia) dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego.  Niedostarczenie powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje ich nierozliczeniem. Kwota wydatków jest kwalifikowalna wyłącznie w kwotach netto. Rodzaj wydatków musi być zgodny z Regulaminem przyznawania środków i odnosić się do rzeczy zużywalnych.

Dopuszcza się stosowanie przesunięć między zaplanowanymi wydatkami do wsparcia pomostowego, jednakże w kwocie nie większej niż 200zł. Wszystkie większe zmiany wymagają aktualizacji załącznika nr 11. Dopuszczalnymi formami płatności są: przelew, karta, gotówka (z adnotacją na fakturze „zapłacono gotówką”)

Dopuszcza się w okresie kwartału dokonywanie przesunięć w wydatkowaniu kwoty wsparcia pomostowego, tj. jeśli w pierwszym miesiącu uczestnik zamiast pełnych 3000,00 wyda 2 800,00 to w kolejnym miesiącu ma do rozdysponowania 3200,00, jednakże na koniec okresu rozliczeniowego danego kwartału Uczestnik jest zobowiązany wydać całość wsparcia obejmującego kwartał tj. 9 000,00zł, w przeciwnym razie niewydane środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zobowiązań skarbowych. Sytuacja powtarza się co kwartał.

Dokumenty wymagane przy rozliczeniu wsparcia pomostowego (składane co miesiąc)

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach wsparcia pomostowego

Kserokopie faktur/rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem

Potwierdzenie przelewów

Potwierdzenie zamówienia w przypadku kiedy data wystawienia faktury jest wcześniejsza od daty zapłaty

Druk ZUS DRA

Opis faktury wsparcie pomostowe – wzór

 

Informujemy, że wszystkie wnioski o wsparcie pomostowe złożone przez Uczestników Projektu znajdujących się na ostatecznych listach zostały rozpatrzone pozytywnie. Podpisanie umów o wsparcie pomostowe nastąpi przy podpisaniu umów o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.07.2022 o godz.10:00 w siedzibie Beneficjenta – Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg, Bałtów 55, 27-423 Bałtów.

W związku z zakończeniem pracy Komisji Oceny Biznesplanów publikujemy Ostateczną Listę Rankingową Biznesplanów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania  wraz z liczbą uzyskanych punktów z podziałem na płeć. Jednocześnie informujemy, że w dniach 4-5.07.2022 należy zgłosić się po odbiór pism informujących o końcowej ocenie biznesplanów, przyznaniu dofinansowania, oraz dokumentach wymaganych przy podpisaniu umowy. W tych dniach prowadzony będzie również nabór wniosków o wsparcie pomostowe – szczegóły poniżej. Zarówno odbiór pism, jak i nabór wniosków będzie miał miejsce w siedzibie Beneficjenta – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w godz.8:00-15:00.

Ostateczna lista Kobiety:

Aktualizacja Ostateczna Lista Kobiet zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia – DOCX AKTUALIZACJA na dzień 28.07.2022

Aktualizacja Ostateczna Lista Kobiet zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia – PDF AKTUALIZACJA na dzień 28.07.2022

Ostateczna Lista Kobiet zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia – DOCX – wersja archiwalna

Ostateczna Lista Kobiet zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia – PDF – wersja archiwalna

Ostateczna lista Mężczyźni:

Ostateczna Lista Mężczyzn zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia – DOCX

Ostateczna Lista Mężczyzn zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia – PDF

 

W związku z zakończeniem pracy Komisji Oceny Biznesplanów publikujemy Wstępna Listę Rankingową Biznesplanów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania  wraz z liczą uzyskanych punktów z podziałem na płeć. Jednocześnie informujemy, że każdemu Uczestnikowi, który uzyskał negatywną ocenę  przysługuje odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Odwołania można składać w formie pisemnej  od 28.06.2022 do  01.07.2022 w Biurze Partnera Projektu w godz. 8.00-16.00.

Lista wstępna Kobiety:

Lista Kobiet wstępnie zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia – DOCX

Lista Kobiet wstępnie zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia  – PDF

Lista wstępna Mężczyźni:

Lista Mężczyzn wstępnie zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia – DOCX

Lista Mężczyzn wstępnie zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia – PDF

 

Informujemy, że w dniach 4-5.07.2022 odbędzie się nabór wniosków na wsparcie pomostowe. Uczestnicy projektu, którzy po ogłoszeniu ostatecznych list zostaną zakwalifikowani  do uzyskania wsparcia będą mogli złożyć wniosek wraz z załącznikami  w siedzibie Beneficjenta – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów w godz. 8:00-16:00.

Przypominamy, że wniosek wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony w kopercie opisanej według wzoru, który znajduje się w§ 9  Regulaminu przyznawania środków.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie pomostowe:

Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – DOCXPDF

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis – DOCXPDF

Załącznik nr 10 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – DOCXPDF

Załącznik nr 11 – Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne – DOCXPDF

Załącznik nr 13 – Oświadczenie osób niepełnosprawnych o niekorzystaniu równolegle z różnych źródeł – jeśli dotyczy – DOCXPDF

Osoba do kontaktu: Katarzyna Nowak – 609-868-978

 

Informujemy, że podpisanie umów o wsparcie, oraz umów o wsparcie pomostowe odbędzie się 11.07. 2022 o godz.10:00 w siedzibie Beneficjenta – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów. Osoby, które zakwalifikują się do uzyskania wsparcia, oraz wsparcia pomostowego zobowiązani są przygotować następujące dokumenty do podpisania umowy:

Przy dotacji:

 • Zaświadczenie o wpisie do CEiDG (wpisu należy dokonać wcześniej przed podpisaniem umowy ( w dniach 5-8.07.2022), przy czym dokonując wpisu należy zaznaczyć, że rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie miało miejsce 11.07.2022, a więc w dniu podpisania umowy)
 • Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia projektu – DOCX
 • Oświadczenie UP o numerze konta bankowego – DOCX
 • Oświadczenie VAT – DOCX
 • Oświadczenie o nieubieganiu się o zwrot podatku VAT –DOCX –  dotyczy wyłącznie Vatowców 
 • Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis – DOCX – Złożony wraz z kopiami zaświadczeń o wcześniej udzielonej pomocy de minimis, o ile taka została udzielona
 • Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – DOCX
 • Pełnomocnictwo – jeśli wymaga
 • Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązań – DOCX – jeśli wymaga
 • W przypadku rozdzielności majątkowej z małżonkiem – kserokopia potwierdzonej notarialnie rozdzielności, wraz z oryginałem (do wglądu) – jeśli dotyczy

Ponadto:

Przy wyborze formy zabezpieczenia w postaci weksla in blanco

 • Deklaracja wystawcy weksla in blanco – DOCX
 • Oświadczenie małżonka o zapoznaniu się z deklaracją wekslową – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o niepozostawaniu w związku małżeńskim – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim i posiadaniu lub nieposiadaniu wspólności majątkowej – DOCX – jeśli dotyczy

Przy wyborze formy zabezpieczenia w postaci weksla z poręczeniem (Aval)

 • Deklaracja wystawcy weksla z poręczeniem wekslowym (Aval) – DOCX
 • Oświadczenie małżonka o zapoznaniu się z deklaracją wekslową  – DOCX– jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o niepozostawaniu w związku małżeńskim – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim i posiadaniu lub nieposiadaniu wspólności majątkowej – DOCX  – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie poręczyciela – DOCX
 • Oświadczenie poręczyciela dotyczące zgody na wypełnienie weksla – DOCX
 • Zaświadczenie o dochodach poręczyciela z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem oświadczenia, z zakładu pracy/urzędu skarbowego/inne
 • Oświadczenie współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej – DOCX – jeśli dotyczy
 • Kserokopia potwierdzonej notarialnie rozdzielności majątkowej poręczyciela i jego współmałżonka, wraz z oryginałem (do wglądu) – jeśli dotyczy

Przy wyborze formy zabezpieczenia w postaci poręczenia

 • Oświadczenie UP o niepozostawaniu w związku małżeńskim- DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim i posiadaniu lub nieposiadaniu wspólności majątkowej – DOCX  – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie poręczyciela – DOCX
 • Zaświadczenie o dochodach poręczyciela z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem oświadczenia, z zakładu pracy/urzędu skarbowego/inne
 • Oświadczenie współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej – DOCX – jeśli dotyczy
 • Kserokopia potwierdzonej notarialnie rozdzielności majątkowej poręczyciela i jego współmałżonka, wraz z oryginałem (do wglądu) – jeśli dotyczy

Dokumenty dotyczące wybranej formy zabezpieczenia należy dopasować odpowiednio do swojej sytuacji.

Ponadto Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego przewiduje inne dostępne formy zabezpieczenia takie jak: gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 

Przy wsparciu pomostowym:

 • Zaświadczenie o wpisie do CEiDG – takie samo jak przy podpisaniu umowy
 • Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia projektu – DOCX
 • Oświadczenie UP o numerze konta bankowego – DOCX
 • Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis. – DOCX – Złożony wraz z kopiami zaświadczeń o wcześniej udzielonej pomocy de minimis, o ile taka została udzielona
 • Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – DOCX
 • Pełnomocnictwo – jeśli wymaga
 • Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązań – DOCX – jeśli wymaga
 • W przypadku rozdzielności majątkowej z małżonkiem – kserokopia potwierdzonej notarialnie rozdzielności, wraz z oryginałem (do wglądu) – jeśli dotyczy

Ponadto dokumenty związane z zabezpieczeniem projektu – analogicznie do wybranej formy przy dofinansowaniu. W treści kwestie związane z dofinansowaniem należy zamienić na wsparcie pomostowe.

 

Harmonogram oceny biznesplanów

Ocena formalna biznesplanów złożonych do projektu o nr  POWR.01.02.01-26-0007/21 pt.: „Własna firma z POWERem”odbędzie się w dniu 21.06.2022

Uzupełnienia do biznesplanów złożonych do projektu o nr  POWR.01.02.01-26-0007/21 pt.: „Własna firma z POWERem” odbędą się w dniach 22-23.06.2022

Ocena merytoryczna biznesplanów złożonych do projektu o nr  POWR.01.02.01-26-0007/21 pt.: „Własna firma z POWERem” odbędzie się w dniach 24-27.06.

Wstępne listy informujące o osobach zakwalifikowanych  do uzyskania wsparcia zostaną udostępnione w dniu 28.06.2022

Odwołania będzie można wnosić w dniach 29.06. – 01.07.2022

Ostateczne listy o osobach zakwalifikowanych  do uzyskania wsparcia zostaną udostępnione w dniu 4.07.2022

Działalność gospodarczą należy zarejestrować w okresie 5-8.07.2022

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” wraz z partnerem Fundacją Możesz Więcej 13 czerwca 2022 r. rozpoczyna nabór biznesplanów do projektu o nr  POWR.01.02.01-26-0007/21 pt.: „Własna firma z POWERem”, który będzie trwał do 20 czerwca 2022 r. 

Poniżej lista wymaganych dokumentów:

Formularz biznesplanu: PDFDOCX

Załącznik nr 9 Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis: PDFDOCX

Załącznik nr 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: PDFDOCX

Załącznik nr 12 Zestawienie planowanych wydatków według biznesplanu: PDFDOCX

Oświadczenia składane z biznesplanem: PDFDOCX

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji

Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (świadectwa pracy, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach praktykach, dyplomy ukończenia studiów, itp.).

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” wraz z partnerem Fundacją Możesz Więcej 11 kwietnia 2022 r. rozpoczyna nabór uczestników do projektu o nr  POWR.01.02.01-26-0007/21 pt.: „Własna firma z POWERem”.

 

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Własna firma z POWERem” została wydłużona do 13 maja 2022 r. Jednakże Beneficjent oraz Partner projektu zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w momencie wpłynięcia wymaganej liczby wniosków – 56.

 

Ponadto wnioski, które wpłynęły do dnia 29 kwietnia 2022 r. zostaną poddane ocenie merytorycznej i formalnej w terminie zgodnym z Regulaminem rekrutacji.

 

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA W DNIU 11 MAJA 2022 R. Z UWAGI NA WPŁYNIĘCIE WYMAGANEJ LICZBY FORMULARZY W LICZBIE 56.

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do spotkania z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej

Druga lista kandydatów zakwalifikowanych do spotkania z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej _2

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIA: 

Lista kobiet_ zakwalifikowanych na szkolenia_ Własna firma z POWERem Lista mężczyźni_ zakwalifikowanych na szkolenia_ Własna firma z POWERem

Lista mężczyźni_ zakwalifikowanych na szkolenia_ Własna firma z POWERem

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Harmonogram szkoleń _ Własna firma z POWERem

 

Dokumenty rekrutacyjne:

AKTUALIZACJA Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – PDF od dnia 11.05.2022

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wersja archiwalna – PDF
Załącznik nr 1 – PDF | DOCX
Oświadczenie o zamieszkaniu, wykształceniu – PDF | DOCX
Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa – PDF | DOCX
Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta – PDF | DOCX
Oświadczenie o posiadaniu statusu z kategorii NEET – PDF | DOCX
Załącznik nr 2 – PDF | DOCX
Załącznik nr 3 – PDF | DOCX
Załącznik nr 4 – PDF | DOCX
Załącznik nr 5 – PDF | DOCX
Załącznik nr 6 – PDF | DOCX
Załącznik nr 7 – PDF | DOCX
Załącznik nr 8 – PDF | DOCX
ZUS – wzór wniosku o zaświadczenie – PDF
Oświadczenie o ochronie danych osobowych – PDF | DOCX
Oświadczenie o statusie UP w chwili przystąpienia do projektu – PDF | DOCX

 

Dokumenty dotyczące przyznania środków:

Regulamin przyznania środków AKTUALIZACJA!! – PDF od 25.05.2022

Regulamin przyznania środków wersja archiwalna –  PDF

Załącznik nr 1 – PDF; DOCX

Załącznik nr 2  – PDF | DOCX

Załącznik nr 3 – PDF | DOCX

Załącznik nr 4 wersja archiwalna – DOCX

Załącznik nr 4 AKTUALIZACJA!!! – DOCX

Załącznik nr 5 – PDF | DOCX

Załącznik nr 6 – PDF | DOCX

Załącznik nr 7 AKTUALIZACJA!!! – DOCX

Załącznik nr 7 wersja archiwalna – DOCX

Załącznik nr 8 – PDF | DOCX

Załącznik nr 9 – PDF | DOCX

Załącznik nr 10 – PDF | DOCX
Załącznik nr 11 – PDF | DOCX
Załącznik nr 12 – PDF | DOCX
Załącznik nr 13 – PDF | DOCX

 

Lider projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
Tel. 41 252 72 33
www.krzemiennykrag.info

Partner projektu:
Fundacja Możesz Więcej
Bilcza ul. Jeżynowa 30
26-026 Morawica

Biuro Fundacji:
Ul. Kasztanowa 12/16
25-555 Kielce
Tel: 577-353-650

Link do strony Partnera Projektu: http://www.mozeszwiecej.org.pl/wlasna-firma-z-powerem/

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

 • Osoba do kontaktu ze strony partnera projektu:

Katarzyna Nowak tel. 609-868-978

k.nowak@krzemiennykrag.info

 • Osoba do kontaktu ze strony partnera projektu:

Agnieszka Rożek-Kwiecień tel. 577-999-321

agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl