Klauzula informacyjna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Krzemienny Krąg”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313678, z siedzibą w Bałtowie (Bałtów 55, 27-423 Bałtów, NIP 6612320101), e-mail: biuro@krzemiennykrag.info.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Z inspektorem możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@abi-net.pl lub pod numerem telefonu +48 795626770.

3. Celem przetwarzania danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg ” jest wykonywanie podstawowych zadań Stowarzyszenia, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, realizacją celów określonych w statucie Stowarzyszenia, zgodnie z art. 7 ust. 1.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.