Ogłoszenie o naborze nr 1/2022/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.1.5. „Krzemienny Krąg” łączy ludzi

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 05.12.2022 r. do 19.12.2022 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 19.12.2022 r. o godzinie 15:00.   Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz  z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze 1/2022/G – otwórz
Regulamin naboru wniosków numer 3/2022 – otwórz
1. Formularz wniosku o powierzenie grantu – otwórz
2. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu – otwórz
3. Procedura wyboru i oceny grantobiorców – otwórz
4. Karta weryfikacji formalnej – Załącznik nr 1 do Procedury – otwórz
5. Regulamin Pracy Rady Programowej – otwórz
6. Karta oceny wniosku – otwórz
7. Kryteria wyboru – otwórz
8. Wzór umowy powierzenia grantu – otwórz
9. Formularz wniosku o płatność – otwórz
10. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie – otwórz
11. Oświadczenie potwierdzające partnerstwo – otwórz
12. Oświadczenie o korzystaniu z doradztwa –
otwórz
13. Oświadczenie RODO – otwórz
14. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta – otwórz