Mikrogranty na ekonomizację – nabór uzupełniający

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekonomizacji.

Grantodawcą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

 Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

  1. Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą się ekonomizować, t.j.:
  • w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które nie  prowadzą działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej wymagane jest uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej.
  • w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej – zarejestrowanie działalności gospodarczej.

 

  1. Grupy nieformalne (inicjatywne) w których wszystkie osoby są zamieszkałe (dotyczy osób fizycznych) lub mają siedzibę/filię/oddział (dotyczy osób prawnych) na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą zarejestrować nowy Podmiot Ekonomii Społecznej, który od początku swojej działalności będzie prowadził działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą.

Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty ekonomii społecznej, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub nie  mają możliwości ekonomizacji w rozumieniu Regulaminu „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw odbywa się w dniach 22.09 – 20.10.2022 r.  do godziny 16.00.

Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy wraz z załącznikami winien być złożony w siedzibie Grantodawcy: Bałtów 55, 27-423 Bałtów (osobiście, przesłany pocztą lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu wniosku do Grantodawcy) w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się również możliwość złożenia skanu podpisanego wniosku o dofinansowanie wraz ze  wszystkimi załącznikami na adres  e-mail: a.budek@krzemiennykrag.info

Biuro organizatora czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kontakt w sprawie naboru:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Bałtów 55

27-423 Bałtów

tel. 602 504 395

a.budek@krzemiennykrag.info

 

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie II transza (1)

REGULAMIN_MIKROGRANTY_ekonomizacja-20.09.2022 (1) (2)

Zal.-1_WNIOSEK-MIKROGRANTY_ekonomizacja ok (1)

Zal.-2_KARTA-OCENY-FORMALNEJ-MIKROGRANTY_ekonomizacja (2)

Zal.-3_KARTA-OCENY-MERYTORYCZNEJ-MIKROGRANTY_ekonomizacja (2)

Zal.-4_OSW.-o-niezaleganiu-USZUS (3)

Zal.-5_OSW.-o-niekaralności (2)

Zal.-6_OSW-o-otrzymaniu-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-1 (2)

Zal.-7_UMOWA-MIKROGRANTY_ekonomizacja (1)