Ogłoszenie o naborze nr 4/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.12 Marka Miejsca w „Krzemiennym Kręgu”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 30.08.2022 – 15.09.2022 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15.09.2022 r. o godzinie 15:00.   Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z  wymaganymi załącznikami.

Lista załączników:

Ogłoszenie o naborze 4/2022  otwórz

Regulamin naboru wniosków numer 4/2022  otwórz

 1. Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 5 z)
  – Wniosek o przyznanie pomocy  otwórz  
  Z uwagi na zamieszczenie w ogłoszeniu wersji nieedytowalnej wniosku o przyznanie pomocy, poniżej wersja edytowalna.
  – Wniosek o przyznanie pomocy – otwórz
                                                       
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  – otwórz
 3. Formularz umowy o przyznanie pomocy ( wersja 9 z)
  – Umowa o przyznanie pomocy – otwórz
  – Zał. 1 do umowy – zestawienie rzeczowo – finansowe – otwórz
  – Zał. 3 do umowy – kary administracyjne – otwórz
  – Zał. 3a do umowy – kary administracyjne – otwórz
  – Zał. 10 RODO – otwórz
  – Aneks COVID – otwórz                                                                                                                  
 4. Wniosek o płatność (wersja 5z)
    Wniosek o płatność  (.xlsx)    otwórz
    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf)  otwórz                                                                  
 5.   Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020 – otwórz
 6.   Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020 – otwórz
 7.   Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy – otwórz  
 8.   Karta oceny wniosku – otwórz
 9.   Regulamin Pracy Rady Programowej – otwórz
 10. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.12 – otwórz 
 11. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
 12. Opis zadań dla Przedsięwzięcia 1.1.12(pdf) – otwórz
 13. Oświadczenie – doświadczenie, zasoby, działalność  (.docx) – otwórz 
 14. Oświadczenie – doradztwo (.docx) – otwórz  
 15. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta (.docx) – otwórz