Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 16.02.2022 r. do 02.03.2022 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 02.03.2022 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z  wymaganymi załącznikami.

Sprostowanie do Ogłoszenia o Naborze nr 1/2022

Informujemy, że w Ogłoszeniu o Naborze 1/2022 nastąpiła rozbieżność w podanej ilości punktów  za Kryterium oceny nr 11 w brzmieniu „Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy”. Podana liczna punktów to 0 lub 4 a powinna być 0 lub 1. Do oceny wniosków o przyznanie pomocy będą stosowane Kryteria stanowiące Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” nr 1/2022 z dnia 27.01.2022 r., zatwierdzone przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego,  znajdujące się w załączniku nr 11 do Ogłoszenia o Naborze 1/2022.

Ogłoszenie o naborze
1. Regulamin naboru
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4 z)
– Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 4z)
– Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3. Biznesplan ( wersja 4z)
– Biznesplan
– Informacja pomocnicza do Biznesplanu
4. Formularz umowy o przyznanie pomocy ( wersja 5 z)
– Umowa o przyznaniu pomocy
– Wykaz działek
– Informacja monitorująca
– Oświadczenie zgody
– Oświadczenie małżonka
– Załącznik RODO
– Aneks COVID
5. Wniosek o płatność (wersja 4z)
– Wniosek o płatność
– Instrukcja wypelniania wniosku o płatność (4 z)
– Wykaz faktur lub dokument ów o równoważnej wartości
– Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
– Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
6. Procedura wyboru i oceny operacji w ra mach wdrażania LSR na lata 2014 – 2020
7. Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020
8. Karta weryfikacji zgodnosci opera cji z warunkami przyznania pomocy
9. Karta oceny wniosku
10. Regulamin Pracy Rady Programowej
11. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.2.2 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
12. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele oraz zakładane do osiagnięcia wskaźniki
13. Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
14. Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
15. Oświadczenie – miejsce zamieszkania
16. Oświadczenie – grupa defaworyzowana
17. Oświadczenie – doradztwo
18. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
19. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta