Częściowe wyniki naboru uzupełniającego – usługi księgowe

Publikujemy cząstkowe listy rankingowe podmiotów ekonomii społecznej i grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, które złożyły formularze zgłoszeniowe w ramach naboru organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spośród 9 formularzy złożonych przez istniejące podmioty ekonomii społecznej i grupy inicjatywne obsługą księgową zostanie objętych 8 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1 grupa inicjatywna.

wyniki naboru uzupełniającego usługi ksiegowe