Zal. 6_OSW o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis (1)