Walne zebranie – zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
serdecznie zaprasza na Walne Zebranie,
które odbędzie się dnia 25.06.2020 r. o godz. 13.00
w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
(Bałtów 55 – Klub „BAŁTEK”)

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
  2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2019.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyników finansowych Stowarzyszenia za 2019 rok.
  8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, za rok 2019, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.