Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.2.3 „Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.06.2020 r. o godzinie 15:00.
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Regulamin naboru wniosków
3. Procedura wyboru i oceny grantobiorców
4. Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej
5 Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
6. Załącznik nr 3 do Procedury – Wniosek Grantowy
7. Załącznik nr 4 do Procedury – Wzór umowy powierzenia grantu
8. Załącznik nr 5 do Procedury – Formularz wniosku o płatność
9. Załącznik nr 6 do Procedury – Karta oceny wniosku o powierzenie grantu
10. Regulamin Pracy Rady Programowej
11. Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia
12. Kryteria wyboru grantów
13. Oświadczenie o korzystaniu z doradztwa
14. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach
15. Oświadczenie RODO
16. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta