Warsztat refleksyjny – ewaluacja wewnętrzna LSR

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”  organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się
27 lutego 2019r. w godzinach 13.00 – 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów (Klub Bałtek).

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego mailowo na adres biuro@krzemiennykrag.info lub dostarczenie do biura LGD w terminie do 22.02.2019r.

Na podany w formularzu adres e-mail zostaną przesłane zestawienia danych.

Na spotkaniu wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania w trakcie wdrażania LSR w 2019 roku.

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i roześle do uczestników warsztatów co najmniej trzy dni przed spotkaniem. Zachęcamy do zapoznania się z przesłanymi materiałami przed wzięciem udziału w warsztacie refleksyjnym.

Program warsztatu refleksyjnego:

1.  Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.

2.  Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu o pytania:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
  • Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.
  • Sposób wykorzystania rekomendacji.

3. Podsumowanie spotkania.

Formularz zgłoszeniowy