Zdolne Bestie

Regulamin konkursu „Zdolne Bestie” (dalej: Regulamin)

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu „Zdolne Bestie” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu „Zdolne Bestie” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów, NIP 661 232 01 01 (dalej: Organizator).
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą lub miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie postanowienia zawarte 
w Regulaminie.

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być szkoła, która:
  a) wyrazi chęć uczestniczenia w konkursie – wydeleguje do Konkursu pięcioosobowy zespół uczniów oraz nauczyciela – opiekuna zespołu;
  b) znajduje się na terenie jednej z 9 gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą lub miasta Ostrowiec Świętokrzyski;
  c) zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
 2. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać poprzez dostarczenie do dnia 22 stycznia 2019 r. do siedziby Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” wypełnionego formularza (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – formularz musi zostać podpisany przez dyrektora szkoły i rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.
 3. O uczestnictwie w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 6 uczniowskich zespołów pięcioosobowych wraz z nauczycielem, które będą uczestniczyć w Konkursie (do Konkursu zostanie zakwalifikowana jedna szkoła z danej gminy).
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. Szkole nie przysługuje też prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§3
Zasady Konkursu

 1. Konkurs „Zdolne Bestie” ma na celu promować wśród uczniów postawy aktywne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz ideą społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywność w środowisku lokalnym.
 2. W ramach Konkursu 6 zespołów szkolnych będzie pracować nad koncepcją projektu dedykowanego dla społeczności lokalnej. 3 zwycięskie zespoły otrzymają możliwość wydatkowania środków finansowych w celu realizacji wypracowanych koncepcji.
 3. Konkurs „Zdolne Bestie” będzie przebiegał w VI etapach wg następującego harmonogramu:
  a) ETAP 0 – rekrutacja – przyjmowanie zgłoszeń do 22 stycznia 2019 r.; na tym etapie wyłonionych zostanie 6 zespołów pięcioosobowych, które będą uczestniczyć w Konkursie (decyduje kolejność zgłoszeń) – styczeń 2019;
  b) ETAP I – warsztat dla nauczycieli – opiekunów zespołów uczniowskich. Celem warsztatu będzie przygotowanie opiekunów do pracy 
z uczniami nad koncepcją projektu dedykowanego dla społeczności lokalnej. Podczas spotkania nauczyciele zapoznają się 
z technikami diagnozowania problemów i poszukiwania rozwiązań, kreowania pomysłów, prezentacji projektów. Warsztat odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” – styczeń 2019;
  c) ETAP II – szkolenia z gry negocjacyjno-konsultacyjnej „Most na Rzece Zulu” – zorganizowanych zostanie 7 szkoleń z gry (1 dla 6 nauczycieli oraz 6 szkoleń dla pięcioosobowych grup uczniów uczestniczących w Konkursie). Gracze nauczą się wielu zagadnień i postaw w dziedzinie przedsiębiorczości, poznają mechanizmy pojawiające się w relacjach z klientem, nabędą umiejętności sprzedażowych. Po zakończeniu szkoleń gra będzie wypożyczana bezpłatnie dla szkół w celu organizacji turniejów wewnątrz- oraz międzyszkolnych w celu pogłębiania wiedzy o przedsiębiorczości. Zajęcia z gry będą prowadzili nauczyciele, którzy zostali wcześniej przeszkoleni – luty 2019;
  d) ETAP III – warsztaty dla uczniów – 6 szkoleń dla pięcioosobowych zespołów uczestniczących w Konkursie. Celem warsztatów będzie rozwój kompetencji kluczowych na etapie Wielkiego Finału Konkursu tj. autoprezentacja i prezentacja projektów. Podczas warsztatów wypracowana zostanie wstępna koncepcja projektu konkursowego. Warsztaty realizowane będą w pięcioosobowych zespołach na terenie szkół uczestniczących w projekcie – luty 2019;
  Etapy II/III będą realizowane równolegle w miesiącu lutym 2019 roku.
  e) ETAP IV – przygotowanie do Wielkiego Finału – zespoły wraz z opiekunem pracują nad prezentacją na Wielki Finał. Zadaniem zespołów jest opracowanie koncepcji projektu dedykowanego dla społeczności lokalnej. Koncepcję w formie opisu należy przesłać drogą mailową (biuro@krzemiennykrag.info) do Organizatora minimum 7 dni przed planowanym terminem Wielkiego Finału (formularz ze schematem opisu koncepcji znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu). Zespoły mają za zadanie opracować także ciekawą formę prezentacji swojego projektu, która na etapie Wielkiego Finału będzie oceniana przez komisję konkursową. Podczas etapu IV zespoły podejmują pracę własną koordynowaną przez nauczyciela – opiekuna w ramach spotkań pozalekcyjnych (11 spotkań 2- godzinnych – marzec 2019;
  f) ETAP V – Wielki Finał międzyszkolny – odbędzie się na placu „Okręglica” w Bałtowie. W rozgrywkach będą uczestniczyć 5 osobowe zespoły z każdej ze szkół. Podczas Wielkiego Finału zespół ma za zadanie jak najciekawiej zaprezentować swój projekt. Każdy zespół otrzyma:
  – 10 minut na prezentację swojego projektu – w prezentacji muszą uczestniczyć wszyscy członkowie zespołu;
  – 3 pytania dodatkowe dotyczące zaprezentowanego projektu.
  Nagrody zostaną przyznane zespołom, które zostaną wyłonione przez komisję konkursową (Załącznik nr 3 do Regulaminu – zasady pracy komisji konkursowej oraz kryteria oceny opisów i prezentacji konkursowych).
  g)ETAP VI – etap realizacji nagród – nagrody odbiorą zespoły, które w trakcie Wielkiego Finału zajmą I, II i III miejsce:
  – I miejsce – 5000,00 PLN na realizację zaprezentowanego projektu szkolnego – możliwość wydatkowania środków na działania dedykowane dla społeczności lokalnej;
  – II miejsce – 3000,00 PLN na realizację zaprezentowanego projektu szkolnego – możliwość wydatkowania środków na działania dedykowane dla społeczności lokalnej;
  – III miejsce – 2000,00 PLN na realizację zaprezentowanego projektu szkolnego – możliwość wydatkowania środków na działania dedykowane dla społeczności lokalnej
  Realizacja projektów będzie miała miejsce w miesiącach kwiecień, maj 2019 r. W terminie do 15 czerwca 2019 r. zespoły będą musiały rozliczyć projekt w ramach przyznanych nagród poprzez złożenie niezbędnej dokumentacji w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik konkursu (szkoła) oświadcza, że:
a) wydeleguje nauczyciela do przeprowadzenia rekrutacji zespołów oraz opieki nad zespołem w czasie trwania Konkursu – zasady współpracy z nauczycielem reguluje osobna umowa;
b) umożliwi nauczycielowi uczestnictwo w szkoleniach w terminach ustalonych z Organizatorem;
c) udostępni salę szkolną na potrzeby przeprowadzenia szkoleń dla zespołów uczniowskich oraz umożliwi ich uczestnictwo w działaniach zaplanowanych w ramach Konkursu;
d) w przypadku wygrania nagrody, zrealizuje projekt zgodnie z przedstawioną koncepcją, w terminie do 15 czerwca 2019 r.

§ 4
Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  – dla zespołu z I miejscem: możliwość wydatkowania środków w wysokości 5 000 PLN na realizację zaprezentowanego projektu dedykowanego dla społeczności lokalnej (rozliczenie projektu musi nastąpić w terminie do 15 czerwca 2019 r.);
  – dla zespołu z II miejscem: możliwość wydatkowania środków w wysokości 3 000 PLN na realizację zaprezentowanego projektu dedykowanego dla społeczności lokalnej (rozliczenie projektu musi nastąpić w terminie do 15 czerwca 2019 r.);
  – dla zespołu z III miejscem: możliwość wydatkowania środków w wysokości 2 000 PLN na realizację zaprezentowanego projektu dedykowanego dla społeczności lokalnej (rozliczenie projektu musi nastąpić w terminie do 15 czerwca 2019 r.).
 2. Środki finansowe będące nagrodą w Konkursie mogą zostać wydatkowane wyłącznie na działania zaplanowane w ramach realizacji projektów dedykowanych dla społeczności lokalnych; pieniądze nie mogą zostać przeznaczone na zakup środków trwałych (z wyłączeniem drobnych nagród rzeczowych w przypadku organizacji konkursów w ramach opracowanego projektu). Środki muszą zostać przeznaczone na zakupy niezbędne do realizacji projektów i bezpośrednio z nimi związane.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 2. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 3. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników na cele związane z realizacją Konkursu, wydaniem Nagród. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę, przystępując do Konkursu.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów, NIP 661 232 01 01. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 5. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.krzemiennykrag.info
 6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora – z dopiskiem Konkurs: Zdolne Bestie – na adres: biuro@krzemiennykrag.info
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na oficjalnej stronie: www.krzemiennykrag.info

 

Karta Zgłoszeniowa – załącznik nr 1

Zdolne Bestie – koncepcja projektu – załącznik nr 2

Zasady pracy Komisji Konkursowej – załącznik nr 3


Zdolne Bestie – warsztat dla nauczycieli

Program warsztatu dla nauczycieli – opiekunów zespołów uczniowskich
(etap I Konkursu “Zdolne Bestie”)

Zakres tematyczny warsztatu:
• praca metodą design thinking – techniki diagnozowania problemów, generowania i testowania kreatywnych rozwiązań;
• przedstawienie ram Konkursu “Zdolne Bestie” – etapy, oczekiwane efekty pracy grup, metody prezentacji projektów.

Cele warsztatu:
• poszerzenie wiedzy dotyczącej metody design thinking i jej zastosowania w projektach szkolnych;
• doskonalenie umiejętności definiowania odbiorców działań, problemów/ wyzwań projektowych w ujęciu skoncentrowanym na odbiorcy;
• doskonalenie umiejętności tworzenia kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań.

Program warsztatu:

9.00 – 10.30 – Moduł I – wprowadzenie do metody design thinking

• przedstawienie kluczowych etapów procesu: odkrywanie (empatyzacja),
definiowanie problemu, generowanie rozwiązań, prototypowanie i testowanie;
• sprint projektowy – uczestnicy doświadczają wszystkich etapów metody, pracując na mini wyzwaniu projektowym;
• dyskusja dotycząca zastosowania metody design thinking w projektach szkolnych.

10.30 – 10.45 – przerwa kawowa

10.45 – 12.15 – Moduł II – empatyzacja i definiowanie problemu

• design thinking jako metoda skoncentrowana na człowieku – etap I: empatyzacja – tworzymy personę i mapę empatii;
• definiowanie problemu w oparciu o potrzeby odbiorcy.

12.15 – 13.00 – przerwa obiadowa

13.00-14.30 – Moduł III – techniki kreatywnego myślenia

• generowanie pomysłów: techniki kreatywnego myślenia, analogie, burza mózgów;
• metody selekcji i prototypowania pomysłów.

14.30-14.45 – przerwa kawowa

14.45 – 16.15 – Moduł IV – prezentacja projektów

• testowanie pomysłów;
• kreatywne metody prezentacji projektów – przegląd dobrych praktyk i case
study;
• założenia konkursu “Zdolne Bestie”.

16.15 – 17.00 – Moduł V – pytania i odpowiedzi

• sesja pytań i odpowiedzi dotyczących konkursu “Zdolne Bestie”;

Podczas warsztatu metoda design thinking będzie stosowana przez zespół w procesie pracy nad przykładowym projektem – wspólnie poznamy odbiorcę, zidentyfikujemy problem, będziemy generować propozycje rozwiązań oraz tworzyć i testować prototypy. Nauczyciele przećwiczą w praktyce posługiwanie się metodą design thinking, którą będą mogli wykorzystać w pracy z uczniami na etapie tworzenia projektów konkursowych. Podczas warsztatu dokonamy przeglądu dobrych praktyk z zakresu profesjonalnych prezentacji projektów.


Zdolne Bestie – warsztat dla uczniów

Program warsztatu dla uczniów – zespołów konkursowych
(etap III Konkursu “Zdolne Bestie”)

Zakres tematyczny warsztatu:

• autoprezentacja, techniki prezentacji, wystąpienia publiczne;
• tworzenie projektów kreatywnych: empatyzacja, definiowanie problemu, metaplan, określanie celów i działań;
• przedstawienie ram Konkursu “Zdolne Bestie” – etapy, oczekiwane efekty pracy grup.

Cele warsztatu:

• rozwój umiejętności z zakresu autoprezentacji oraz prezentacji projektów;
• doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i mowy ciała;
• doskonalenie umiejętności definiowania odbiorców działań, problemów/ wyzwań projektowych oraz generowania kreatywnych pomysłów;
• rozwój umiejętności definiowania mierzalnych i realistycznych celów.

Program warsztatu:

9.00 – 10.30 – Moduł I – komunikacja werbalna i niewerbalna

• pierwsze wrażenie;
• komunikacja niewerbalna: mimika, postawa, gestykulacja, uśmiech, ton głosu,
odzwierciedlanie;
• komunikacja werbalna: język korzyści; język wzrokowców, słuchowców, kinestetyków

10.30 – 10.45 – przerwa kawowa

10.45 – 12.15 – Moduł II – autoprezentacja i techniki prezentacji

• autoprezentacja – tworzymy plakat self-promotion, praca z kamerą
• kreatywne metody prezentacji projektów – przegląd dobrych praktyk i case
study

12.15 – 13.00 – przerwa obiadowa

13.00-14.30 – Moduł III – techniki kreatywnego myślenia i porządkowania dyskusji

• generowanie pomysłów: techniki kreatywnego myślenia, analogie, burza mózgów;
• wstęp do projektu szkolnego: diagnoza i selekcja problemów lokalnych (burza mózgów, matryca, głosowanie);
• praca metodą metaplanu.

14.30-14.45 – przerwa kawowa

14.45 – 16.15 – Moduł IV – human-centered design

• projekty oparte na potrzebach odbiorcy – empatyzacja i tworzenie persony;
• definiowanie realistycznych celów i określanie działań.

16.15 – 17.00 – Moduł V – pytania i odpowiedzi

• założenia konkursu “Zdolne Bestie”;
• sesja pytań i odpowiedzi dotyczących konkursu “Zdolne Bestie”.

Warsztat będzie realizowany metodami aktywnymi, z zastosowaniem licznych praktycznych ćwiczeń. Umiejętności rozwinięte podczas warsztatów będą szczególnie przydatne podczas prezentacji projektów w Wielkim Finale konkursu. W finale zwycięży zespół, który opracuje najciekawszą koncepcję i dokona najlepszej prezentacji mini-projektu dla lokalnej społeczności.