Regulamin Turnieju Wiedzy z Przedsiębiorczości

II Turnieju Wiedzy z Przedsiębiorczości – „Mała Firma-Duży Sukces”
w ramach projektu współpracy
„KREATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Krzemienny Krąg”
27-423 Bałtów 55
2. Niniejszy Regulamin określa zawartość biznes planu i warunki jego oceny.

3. Pełne Biznes Plany w formie papierowej należy złożyć do dnia 15.01.2019 roku do godziny 15, 00 w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 2. ZAWARTOŚĆ BIZNES PLANU

1. Biznes plan powinien zawierać następujące elementy:

a) opis przedsięwzięcia (biznesu):
– Krótko przedstaw dziedzinę do jakiej masz zamiar wejść oraz produkt lub usługę, którą chciałbyś wytwarzać lub sprzedawać.
– Czy posiadasz/ będziesz posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie aby prowadzić ten rodzaj działalności gospodarczej?
– Czemu uważasz, że osiągniesz sukces?
– Jakie będziesz musiał zaangażować środki własne (posiadane maszyny, urządzenia, materiały, surowcowe, środki transportu, lokale itp.)  wartość w złotych.
– Kalkulacja wydatków (czego Ci brakuje, aby mogła być uruchomiona działalność)?

b) analiza rynku:
– Czy na Twoim terenie występuje realne zapotrzebowanie na Twój produkt/ usługę? Jak się o tym dowiedziałeś?
– Kim będą Twoi potencjalni klienci?
– Podaj obszar, który będzie rynkiem zbytu Twoich produktów / usług?
– Czy Twój rynek będzie wystarczająco duży, aby planowana działalność była opłacalna?

c) plan wejścia na rynek:
– Jak będziesz promować / reklamować swój produkt lub usługę?
– Czym zamierzasz konkurować: ceną, jakością, dostępnością?
– Uzasadnij dlaczego klient kupi Twój produkt / usługę  zamiast tych oferowanych przez konkurencję? W czym będziesz lepszy od konkurentów?

d) lokalizacja:
– Gdzie zlokalizujesz swoją działalność gospodarczą, jakie czynniki wpłynęły na wybór tej lokalizacji?
– Kto jest właścicielem obiektów, w których zlokalizujesz swoją działalność?

e) konkurencja:
– Kim są Twoi najwięksi konkurenci?
– Czy na Twoim rynku konkurencja jest duża?
– Jakie są słabe i mocne strony konkurencji?
– Jakie są Twoje słabe i mocne  strony?

f) plan organizacji:
– Jaką formę prawną wybierasz?
– Jakiego pozwolenia, licencji, koncesji będziesz potrzebował?
– Kto będzie zarządzał biznesem, jakich kwalifikacji będziesz od niego wymagał?
– Wpływ Twojego przedsięwzięcia na rynek pracy np. Ile osób zatrudnisz?
– Jakich konsultantów, specjalistów będziesz potrzebował?
– Czy będziesz współpracował z otoczeniem zakładu pracy (bank, agencje reklamowe, biura rachunkowe, urzędy pracy, samorządy, agencje consultingowe itp.)?

g) plan finansowy :
– Jaką będziesz potrzebował kwotę pieniędzy, aby uruchomić biznes? Z jakich źródeł będą pochodzić te pieniądze?
– Na co wydasz zgromadzone fundusze, jakie poniesiesz wydatki inwestycyjne?
– Jakie planujesz osiągnąć przychody w ciągu 3 pierwszych miesięcy działalności?
– Jakie będą przewidywane koszty przez pierwsze 3 miesiące działalności?
– Jakie będziesz miał zobowiązania podatkowe i ZUS-owskie (podatek VAT, podatek dochodowy, ZUS)?
Określ ceny swoich produktów/ usług.

i) ryzyko i zagrożenia:
– Jakie przewidujesz ryzyka i zagrożenia dla Twojego biznesu?
– Czy będą one pod Twoją kontrolą?

§ 3. KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która składa się z Przewodniczącego oraz minimum 3 Członków.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych na podstawie karty oceny Biznes Planu. Każdy z członków komisji ocenia każdą pracę. Poszczególne wyniki ocen sumuje się i wyciąga średnią arytmetyczną.
3. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
innowacyjność pomysłu,
realność założeń marketingowych przedsięwzięcia,
realność założeń finansowych przedsięwzięcia,
pozytywny wpływ przedsięwzięcia na rynek pracy,
trwałość przedsięwzięcia (rentowność, płynność).
4. Przewodniczący Komisji Konkursowej czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem pracy Komisji oraz przestrzeganiem Regulaminu.
5. Decyzja Kapituły Konkursowej jest wiążąca i ostateczna.

Załączniki:

Kryteria oceny biznesplanów