Pytania do „I Turnieju z Przedsiębiorczości”

 1. Banknot- to pieniądz papierowy emitowany przez Centralny Bank Narodowy
 2. Moneta – metalowy znak pieniężny o określonej formie, opatrzony znakiem emitenta
 3. Pieniądz – uniwersalny środek płatniczy akceptowany przez wszystkich uczestników rynku
 4. Pieniądz elektroniczny – występuje jedynie w postaci zapisów elektronicznych na rachunku bankowym
 5. Dobra- wszelkie rzeczy materialne będące wynikiem pracy ludzkiej
 6. Oszczędzanie pieniędzy – gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych
 7. Praca – celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub niematerialnych
 8. Dochody- środki pieniężne otrzymywane z różnych źródeł
 9. Dochód pasywny – dochód bez stałego angażowania własnej pracy
 10. Płaca – wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez pracownika
 11. Wydatki – rozchód środków pieniężnych z kasy lub konta bankowego na różne potrzeby
 12. Inwestowanie – odkładanie części środków finansowych i zamiana ich na inwestycje
 13. Barter – zamiana towaru na towar
 14. Zysk – to różnica między wartością przychodów ze sprzedaży z kosztami ich uzyskania
 15. Podatek – przymusowe świadczenie pieniężne nakładane na obywateli przez państwo w celu pokrycia jego wydatków
 16. Bank- osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzieleniu kredytów, a także innych czynności
 17. Kredyt – forma zdobywania środków z banku
 18. Producent – osoba lub przedsiębiorstwo produkujące towary
 19. Zasoby – materialne i niematerialne środki, które służą do produkcji towarów
 20. Co to jest popyt towarów –to ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie
 21. Co to jest podaż towarów – to ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów
 22. Rachunkowość w przedsiębiorstwie – system ewidencji w przedsiębiorstwie, który dostarcza prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
 23. Kredyt inwestycyjny – kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć
 24. Kredyt obrotowy – kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa
 25. Eksport towarów – sprzedaż towarów z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej,
 26. Import towarów – oznacza wprowadzenie towarów na terytorium UE
 27. Co to jest biznesplan – jest narzędziem planistycznym opisującym ogół działań skierowanych na realizację celu przyjętego przez przedsiębiorcę
 28. Gra symulacyjna to sposób uproszony odwzorowane są mechanizmy rzeczywistości
 29. Przedsiębiorstwo bankrutuje ponieważ­ brakuje pieniędzy na regulowanie zobowiązań
 30. Aby zostać przedsiębiorcą należy – nie ma specjalnych wymagań
 31. Zdolność kredytowa przedsiębiorstwa to zdolność do spłaty zaciągniętych kredytów z odsetkami i w ustalonych terminach
 32. Strata w przedsiębiorstwie to ujemna równica pomiędzy przychodami a kosztami w przedsiębiorstwie
 33. Spedytor to osoba której zadaniem jest organizacja transportu
 34. Logo przedsiębiorstwa to znak graficzny
 35. Możliwości produkcyjne w przedsiębiorstwie to maksymalna wielości produkcji w przedsiębiorstwie w danych czasie i z wykorzystaniem danych czynników produkcji
 36. Przetargi to jeden ze sposobów wyboru oferty
 37. Know–how to wiedza z danej dziedziny, całokształt wiadomości i doświadczeń w zakresie technologii nabytych dzięki długotrwałej praktyce
 38. Czym są negocjacje – spotkania dwóch zespołów negocjacyjnych, których uczestnicy starają się dojść do porozumienia korzystnego dla obu stron
 39. Kto to jest manager – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie
 40. Co to jest marketing – to działalność, która polega na rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb odbiorców, co daje korzyści samym odbiorcom i zapewnia korzyści ekonomiczne firmie
 41. Prawa konsumenta – zbiór praw przysługujących konsumentom, zawartych w różnych aktach normatywnych, mających na celu ochronę konsumenta w gospodarce rynkowej.
 42. Co oznacza podejmowanie ryzyka w przedsiębiorstwie – jest to wybieranie wariantów o wygranej, która jest wysoka, lecz nisko prawdopodobna
 43. Czym w firmie zajmuje się dział marketingu – dbania o wizerunek marki, promowania oferty handlowej i strategii budowania relacji między firmą, a odbiorcą
 44. Co to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce
 45. Kontrakt – zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki
 46. Konkurencja – proces, w którym podmioty rynkowe współzawodniczą ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej celem realizacji swoich interesów.
 47. Rabat – zniżka oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego towaru
 48. Magazyn – miejsce przeznaczone do składowania i przemieszczania zapasów
 49. Celem działalności PES (Podmiotów Ekonomii Społecznej) nie jest osiąganie maksymalnego zysku z prowadzonej działalności
 50. Zysk w przedsiębiorstwie społecznym jest przeznaczany na realizację celu społecznego
 51. Wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie
 52. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie
 53. Organizacjami pozarządowymi są niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną
 54. Co to jest fundacja –jest to organizacja posiadająca kapitał przeznaczony na określony cel. Są powoływane przez fundatora (osobę fizyczną lub prawną). Mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów, a uzyskane środki przeznaczać na działalność statutową.
 55. Rodzaje umów o pracę- umowa na okres próbny, na czas nieokreślony, na czas określony (w tym w celu zastępstwa pracownika).
 56. Kto podlega wstępnym badaniom lekarskim – Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 57. Ile wynosi wymiar tygodniowy wymiar czasu pracy – Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 58. Ile wynosi wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – 20 dni – gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 26 dni – gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat
 59. Co to jest wynagrodzenie minimalne – to najniższe dopuszczalne wynagrodzenie, jakie może otrzymać pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu miesiąca. Wynagrodzenie minimalne ustalane jest corocznie na podstawie ustawy
 60. W jakiej formie i terminie powinno być wypłacane wynagrodzenie za pracę – wypłata dokonywana jest zgodnie z zapisami w umowie, wypłacana w gotówce lub przelewem