Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 19.06.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” (Bałtów 55 – Klub „BAŁTEK”).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2017.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przedłożenia i zatwierdzenia sprawozdania z wyników finansowych Stowarzyszenia za 2017 rok.
 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie uczestnictwa w ustanowieniu Fundacji „Kolebka Żelaza”.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.