Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.05.2017 r. o godzinie 15:00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017
Regulamin naboru wniosków nr 4/2017
Wniosek o udzielenie wsparcia
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia

Wzór umowy przyznania pomocy
Załącznik nr nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do Umowy
Załącznik nr 3 do Umowy
Załącznik nr 3a do Umowy

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020
Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
Załącznik nr 3 do Procedury – Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR na lata 2014-2020

Regulamin Pracy Rady Programowej
Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD
Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3 i nr 5
Wniosek o płatność

Oswiadczenie – kwalifikacje , doświadczenie, zasoby
Oświadczenie – doradztwo