Nabór na stanowisko Kluczowy Doradca Ogólny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kluczowy Doradca Ogólny

w ramach działania Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Kompetencje:

– posiada co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia, prowadzenia i finansowania PS lub PES;

– potrafi rozpoznać potrzeby i oczekiwania klienta, w oparciu o nie przygotować proces indywidualnego prowadzenia wsparcia oraz przeprowadzić ocenę tego procesu;

– umiejętność samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb wsparcia klienta, dla którego prowadzi proces;

– w oparciu o tę analizę samodzielnie formułuje cele indywidualnego prowadzenia klientów oraz potrafi stworzyć projekt procesu wsparcia;

– dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem;

– umiejętność przygotowania procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój PES;

– zdolność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji;

– umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia
(np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.).

 

Zakres odpowiedzialności:

– świadczenie usług doradczych związanych z pomocą w zakładaniu PS
(z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);

– doradztwo związane z pomocą w zakładaniu PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);

– doradztwo związane z pomocą w rejestrowaniu działalności PES;

– świadczenie usług doradczych związanych z pomocą w zakresie zewnętrznego finansowania PS i PES;

– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności statutowej PES;

– stała współpraca w trakcie realizacji Indywidualnej Ścieżki Rozwoju PES
z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej, wymiana informacji z tymi instytucjami na temat wsparcia udzielonego klientowi;

– prowadzenie podmiotów/ grup inicjatywnych w ramach Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (jednocześnie maksymalnie 15 podmiotów/ grup), monitoring efektów udzielonego wsparcia doradczego.

 

Oferujemy:

– umowę o pracę;

– pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie;

– dużą samodzielność w wykonywanej pracy;

– możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, uczestnictwa
w seminariach i konferencjach.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

– list motywacyjny;

– CV;

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach.

 

Oferty prosimy składać osobiście w siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27‐ 423 Bałtów, w dniach 27.03.2017 r. – 06.04.2017 r., w godz. 9.00 ‐ 15.00., z dopiskiem: „Oferta Pracy na stanowisko ‐ Kluczowy Doradca Ogólny”

 

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.