Informacja o celach ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięciach zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiono cele, które będzie realizować niniejsza Strategia:

Cel ogólny 1 „LGD obszarem atrakcyjnym turystycznie”

  • Cel szczegółowy 1.1 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe czynnikiem rozwoju obszaru LGD”
  • Cel szczegółowy 1.2 „Kształtowanie zdrowego i aktywnego stylu życia mieszkańców
    i turystów”

Cel ogólny 2 „LGD obszarem aktywności społecznej i gospodarczej”

  • Cel szczegółowy 2.1 „Wzrost zaangażowania społecznego mieszkańców”
  • Cel szczegółowy 2.2 „Obszar zaktywizowany gospodarczo”

Dopełnieniem celów ogólnych i celów szczegółowych są przedsięwzięcia, w ramach których realizowane będą konkretne operacje zgodne z celami programu Leader 2014-2020: 

1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD
1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD
1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD
1.1.4 Questingowy Projekt Współpracy
1.2.1 Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat zdrowego stylu życia
1.2.2 Spójne działania marketingowe obszaru LGD
1.2.3 Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia
1.2.4 Aktywność animatorów lokalnych
1.2.5 Czas na Świętokrzyskie – działania marketingowe
2.1.1 Inicjatywy grup mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru LGD
2.1.2 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych
2.2.1 Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych
2.2.2 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia
2.2.4 Przedsiębiorczość w szkole
2.2.5 Rozwój działalności gospodarczej
2.2.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie
i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, handel detaliczny i hurtowy oraz działalność organizacji członkowskich
2.2.7 Podniesienie wiedzy mieszkańców o prowadzeniu działalności gospodarczej
2.2.8 Kreator Przedsiębiorczości

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie biura:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
27-423 Bałtów 55
tel./fax: (41) 252-72-33