Oceny wniosków na mikrogranty dla gminy Nowiny

Szanowni Państwo W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej dla przedsięwzięcia pod nazwą Mikrogranty- lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny, wyłoniono podmioty z którymi zawarta zostanie umowa o realizację inicjatywy lokalnej w Gminie Nowiny. Wnioskodawcy o szczegółach zostaną poinformowani drogą mailową. W załączeniu lista rankingowa. Lista rankingowaSpotkanie konsultacyjno – szkoleniowe

W związku z naborem wniosków o udzielenie wsparcia 4/2022 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.12 Marka Miejsca w „Krzemiennym Kręgu”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z ternu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe, dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Ogłoszenie o naborze nr 4/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.12 Marka Miejsca w „Krzemiennym Kręgu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu RolnegoWyniki naboru nr 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosku, który wpłynął w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.9 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” w terminie od 20.06.2022 r. do 04.07.2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się poniżej. 1. Lista operacji wybranych 2. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia 3. Lista członków biorących udział w ocenie 4.Tworzymy nową Strategię Rozwoju

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom , przedstawicielom instytucji publicznych, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą za udział w pracach nad nową Strategią Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. Spotkania od strony merytorycznej poprowadziłArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.