Wyniki naboru nr 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia „Festiwal Questingu” w terminie od 17.03.2021 r. do 31.07.2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych. 1. Rejestr interesów członków Rady 2. Lista wniosków spełniających warunki 3. Lista członkow Rady biorących udział w ocenie 4. Ocena i wybór wniosku 5. Wybór operacji 6.Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.11 Świętokrzyskie Święto Pszczoły. 1. Ogłoszenie 2. Formularz-zgłoszenia 3. Oświadczenia 4. Wykaz załacznikówKonkurs plastyczny „Pszczoły – nasze życie”

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu LGD do udziału w konkursie plastycznym „Pszczoły – nasze życie”. Do wygrania wspaniałe nagrody!!! Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowania ogólnie rozumianą tematyką pszczelarską, popularyzacja wiedzy na temat roli pszczół w ekosystemie oraz zagrożeń wynikających ze zmniejszania ich populacji, kreowanie postaw świadomych odpowiedzialności człowieka za przyszłość Ziemi, kształtowanie wrażliwości na bioróżnorodność przyrody ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczółPromocja Korpusu Solidarności cz.2

Promocja Korpusu Solidarności skierowana do koordynatorów Data wydarzenia: 24.04.2021 Miejsce: Lokalna TV – Telewizja regionu świętokrzyskiego, os. Słoneczne 14 Organizator: Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” W programie „Espresso” w telewizji lokalnej rozmawialiśmy o koordynatorach i ich  zaangażowaniu w programie Korpus Solidarności. Poruszane zagadnienia: Czym jest współpraca z wolontariuszami. Jak można zapisać się do projektu „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”. Jak zmieniło się podejścieRazem dla sportu

„64 pola szachownicy otwierają w umyśle ogrom możliwości” A ile możliwości otwiera współpraca 13 NGO’sów i mnóstwa fajnych ludzi? Stowarzyszenie Szachowe „Hetman” (wnioskodawca projektu), Fundacja Aktywnych Mam, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Akademia Volley Stars Ostrowiec Św., Galacticos Ostrowiec, ZHP Hufiec Ostrowiec. Fundacja „Z serca” Marta Kłonica, Questing – wyprawa po skarb, Stowarzyszenie Ostrower, Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec,Częściowe wyniki naboru uzupełniającego – usługi księgowe

Publikujemy cząstkowe listy rankingowe podmiotów ekonomii społecznej i grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, które złożyły formularze zgłoszeniowe w ramach naboru organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spośród 9 formularzy złożonych przez istniejące podmioty ekonomii społecznej i grupyArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.